Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė teismų administracija

Darbo pobūdis

 • Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją padėti užtikrinti teismų nepriklausomumą ir organizacinį savarankiškumą, teismų sistemos organizacinės veiklos efektyvumą, užtikrinti tinkamą teisės aktų projektų ir kitų dokumentų rengimą, jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, atlikti teismų veiklos analizę bei siekti, kad Lietuvos teismų sistema veiktų efektyviai.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka teismų administracinės ir organizacinės veiklos (išskyrus teisingumo vykdymą) tyrimus, analizes, apibendrinimus, teikia pasiūlymus dėl teismų administracinės veiklos ir organizacinio darbo, susijusių teisės aktų tobulinimo;
 • pagal kompetenciją konsultuoja teismus teismų administracinės veiklos ir darbo organizavimo (išskyrus teisingumo vykdymą) klausimais;
 • teikia informaciją užsienio valstybių ir tarptautinėms institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims apie Lietuvos Respublikos teismų sistemą, teismų savivaldos institucijų veiklą;
 • analizuoja valstybės institucijų, įstaigų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir pagal kompetenciją teikia teisines išvadas;
 • pagal kompetenciją teikia teisines išvadas dėl valstybės institucijų, įstaigų pateiktų tarptautinių sutarčių projektų;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teismų savivaldos institucijų bei teismų veiklos klausimais, dalyvauja juos rengiant, teikia teisines išvadas;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia medžiagą Visuotiniam teisėjų susirinkimui, Teisėjų taybos posėdžiams;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Teisėjų tarybos ir kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose;
 • pagal kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant, teikia teisines išvadas dėl teisės aktų projektų, parengtų kitų Administracijos skyrių;
 • informuoja teismus ir Administracijos darbuotojus apie svarbiausius įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, susijusius su Administracijos bei teismų veiklos organizavimu;
 • pagal kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia turimą teismų statistinę informaciją;
 • nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis;
 • tvirtina Administracijos dokumentų kopijas;
 • įgaliojus Administracijos direktoriui, atstovauja Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo bei Administracijos vadovybės su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Teisėjų tarybos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, taip pat Konstitucinio Teismo praktiką, tarptautinės teisinės pagalbos sutartis, orientuotis nacionalinėje ir kitose Europos Sąjungos valstybių teisinėse sistemose;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti užsienio kalbą – anglų, vokiečių, rusų arba prancūzų (pažengusio vartotojo lygmuo – B1).
CVB client

Nacionalinė teismų administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: