Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės skyriaus (toliau –Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija –13
 • Pareigybė reikalinga dalyvauti kuriant ir tobulinant policijos veiklos teisinę bazę, kontroliuoti, kaip Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) bei jo padaliniuose, taip pat policijos įstaigose laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų reikalavimų, atstovauti Policijos departamentui teismuose bei kitose institucijose, ginant Policijos departamento interesus, dalyvauti rengiant ir svarstant teisės aktų policijos veiklos klausimais projektus; kaupti ir analizuoti įvairią teisinę informaciją.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia, pagal kompetenciją atlieka vertinimą bei dalyvauja rengiant Policijos departamento, policijos įstaigų iniciatyva teikiamus teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją vertina, ar Policijos departamento vadovybei pateikiamų įsakymų bei įsakymais tvirtinamų instrukcijų, nuostatų ir kitų norminio pobūdžio teisės aktų projektai atitinka galiojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimus, esant teisės aktų prieštaravimams, teikia savo pasiūlymus;
 • dalyvauja rengiant ir derinant tarpžinybinius, tarpvyriausybinius susitarimų projektus Policijos departamentui priskirtais klausimais;
 • vertina bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl gaunamų iš kitų institucijų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
 • dalyvauja rengiant, vertina sandorius ir susitarimus, sudaromus Policijos departamento vardu;
 • pagal kompetenciją teisėkūros ir teisės taikymo klausimais rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus arba siūlo perduoti jų kreipimosi dokumentus į kitą kompetentingą instituciją;
 • atstovauja Policijos departamentui teisės aktų taikymo ir teisėkūros klausimais įvairiose institucijose;
 • pagal kompetenciją teisės taikymo ir teisėkūros klausimais teikia teisinio pobūdžio pagalbą ir konsultacijas, taip pat informaciją apie galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus Policijos departamento ir kitų policijos įstaigų darbuotojams;
 • teikia vertinimus dėl pasiūlymų skirti tarnybines ir drausmines nuobaudas valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagrįstumo ir tikslingumo;
 • pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
 • atstovauja Policijos departamento interesams visų instancijų teismuose bei administracinių ginčų komisijose dėl sprendimų, priimtų Policijos departamento vadovybės vardu, o vadovybės pavedimu atstovauja ir kitų policijos įstaigų interesams;
 • vykdo teisės aktų ir teisės aktų projektų, susijusių su policijos veikla, statutine valstybės tarnyba stebėseną, teikia informaciją apie apie naujausius teisės aktus ir jų projektus vadovybei ir rengia naujausių teisės aktų, susijusių su policijos veikla, statutine valstybės tarnyba apžvalgas;
 • analizuoja iš policijos įstaigų gaunamus dokumentus apie nagrinėjamas bylas dėl žalos išieškojimo regreso tvarka, kur vienas iš dalyvaujančių byloje asmenų yra Policijos departamentas, kitus susijusius dokumentus, kaupia, rengia apibendrinimus, siūlymus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko profesinę kvalifikaciją (vientisosios studijos)) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo ir atstovavimo teismuose patirtį;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su policijos veikla bei šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, ir gebėti juos taikyti;
 • išmanyti teisės aktų rengimo, derinimo tvarką ir mokėti vertinti teisės aktų projektus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: