Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės skyrius Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Darbo pobūdis

 • Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti, Skyriaus veiklą bei patarti užtikrinant efektyvų ir patikimą Teisės skyriui pavestų funkcijų, susijusių su Agentūros administruojamų Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamų projektų administravimu, Agentūros skelbiamų pirkimų ir pasirašomų sutarčių atitikimo teisės normoms užtikrinimu bei su Agentūros veiklos teisinio reglamentavimo organizavimu ir vykdymu, įgyvendinimą.

Siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus veiklą, rengia pasiūlymus dėl Agentūros vidaus procedūrų aprašymų, pataria teisinės veiklos įgyvendinimo klausimais.
 • Siekiant aprūpinti įstaigą materialiniais ištekliais, pataria viešųjų pirkimų planavimo ir atlikimo klausimais, dalyvauja Agentūros skelbiamų pirkimų procedūrose, padeda užtikrinti Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų atitikimą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymui.
 • Teikia Agentūros direktoriui ir kitiems Agentūros darbuotojams patarimus ir išvadas teisės klausimais, siekiant užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą ir atitikimą norminiams teisės aktams.
 • Siekiant užtikrinti tinkamą ES teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, reglamentuojančių ES Sanglaudos fondo paramos administravimą bei įgyvendinimą, tikrina Agentūros vidaus teisinius dokumentus, rengia pareiškimus, skundus, ieškinius, atsiliepimus (dublikus, triplikus) į ieškinius, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams ar ikiteisminėms institucijoms ir gina Agentūros interesus Lietuvos Respublikos teismuose, arbitraže ir kitose institucijose.
 • Siekiant užtikrinti tinkamą įtariamų pažeidimų administravimą Agentūroje, koordinuoja pažeidimų, susijusių su ES Sanglaudos fondo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamais projektais tyrimą bei jų nustatymo procedūras Agentūroje, organizuoja pažeidimų ataskaitų bei informacijos apie nustatytus pažeidimus teikimą; pagal kompetenciją atlieka įtariamų pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus ministerijai arba priima sprendimus dėl ES struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir / ar kitų tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, praneša apie pažeidimus ir priimtus sprendimus atitinkamoms ES struktūrinę paramą administruojančiomis, kontroliuojančiomis, specialiosiomis ir teisėsaugos institucijomis bei projekto vykdytojui.
 • Įtarus nusikalstamą veiką, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai.
 • Įtarus korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą, apie tai praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, vadovaujančiai institucijai ir ministerijai.
 • Pagal kompetenciją įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus.
 • Rengia projektų finansavimo ir administravimo sutarčių šablonus bei juos atnaujina, o sudarius projekto sutartį su pareiškėjais, prižiūri projekto sutarties nuostatų laikymąsi, užtikrina, kad Agentūros administruojamų projektų finansavimo ir administravimo sutartys ir susitarimai dėl jų pakeitimo atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatas.
 • Dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus.
 • Dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei.
 • Pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų ir užduočių įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas bei taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu.
 • Vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia ar koordinuoja teikimą derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimu, projektus.
 • Siekiant užtikrinti efektyvią Agentūros veiklą, dalyvauja susitikimuose su tiekėjais dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo.
 • Siekiant užtikrinti tinkamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, vykdo šias funkcijas:
 • bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją;
 • pagal kompetenciją koordinuoja ar dalyvauja rengiant ir derinant Agentūros bei kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją koordinuoja ar dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;
 • pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.
 • Siekiant užtikrinti sklandų Agentūros darbą, susijusį su teisinių klausimų sprendimu, vykdo užduotis, numatytas Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau – Procedūrų vadovas).
 • Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas vykdo užduotis nustatytas Procedūrų vadove.
 • Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų bei Procedūrų vadovo.
 • Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, iš jų 2 metų darbo patirtį organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, rengiant, įgyvendinant ar kontroliuojant investicinius projektus, finansuojamus iš ES fondų, atliekant įtariamų ES paramos panaudojimo pažeidimų tyrimus.
 • Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą bei viešųjų pirkimų procedūras.
 • Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
 • Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles.
CVB client

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: