Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti vaiko teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą vaiko globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje klausimais, koordinuoti ir prižiūrėti savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą, rengti procesinius dokumentus bei atstovauti įstaigos interesus Lietuvos Respublikos teismuose, valstybės institucijose ir kitose įstaigose ir organizacijose vaiko globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Koordinuoja ir prižiūri savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių, šeimynų, institucijų veiklą, apibendrina ir analizuoja jų veiklos, susijusios su vaikų globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje organizavimu, rezultatus, statistiką, teikia pasiūlymus dėl vaiko globos (rūpybos) organizavimo gerinimo.
 • Konsultuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrius, šeimynas, vaikų globos įstaigas vaiko globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje klausimais, ruošia ir teikia jiems metodinę pagalbą, formuoja vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos praktiką vaiko globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje klausimais.
 • Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų pranešimus, prašymus ir skundus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • Pagal kompetenciją vykdo vaikų, globojamų (rūpinamų) šeimoje, šeimynoje, institucijoje teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priežiūrą.
 • Rengia su savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių, šeimynų, vaikų globos įstaigų veikla susijusias apžvalgas ir formuoja vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos praktiką vaiko globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje klausimais.
 • Pagal kompetenciją rengia teismų praktikos apibendrinimus bei apžvalgas vaiko globos (rūpybos) klausimais.
 • Lankosi savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose, analizuoja jų veiklą, organizuojant ir vykdant bei prižiūrint vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje, institucijoje, ją apibendrina ir teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimo.
 • Analizuoja ir vertina savivaldybių vaiko teisių skyrių tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei teikia siūlymus dėl savivaldybių vaiko teisių skyrių bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ir institucijomis, socialiniais partneriais organizuojant, planuojant ir prižiūrint vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje, institucijoje gerinimo.
 • Pagal kompetenciją rengia savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos teminių tikrinimų klausimynus, juos apibendrina ir teikia siūlymus bei rekomendacijas.
 • Teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos specialistais, rengiant su vaiko globa (rūpyba) susijusių klausimų apžvalgas.
 • Pagal kompetenciją vykdo vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę.
 • Dalyvauja rengiant, nagrinėjant su vaiko globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, institucijoje susijusių teisės aktų projektus, teikia išvadas ir siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su vaiko globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, institucijoje, projektų.
 • Dalyvauja organizuojant Tarnybos renginius (susitikimus) vaiko globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje klausimais.
 • Pagal kompetenciją rengia teismų praktikos apibendrinimus bei apžvalgas su vaikų globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje organizavimu susijusiais klausimais.
 • Rengia procesinius dokumentus bei atstovauja įstaigos interesams Lietuvos Respublikos teismuose, valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose su vaikų globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje organizavimu susijusiais klausimais.
 • Rengia pasiūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios Tarnybos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius teisės aktus, susijusius su vaikų globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje organizavimu.
 • Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius aprašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas tinkamą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų surašymą.
 • Pagal poreikį dalyvauja organizuojant Skyriaus metinius tarpinstitucinius renginius (susitikimus) su vaikų globos (rūpybos) šeimoje, šeimynoje, institucijoje organizavimu susijusiais klausimais, renginių metu skaito pranešimus, teikia konsultacijas dalyvaujantiems asmenims.
 • Siekdamas užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 • Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Tarnybą kitose institucijose ir įstaigose, tarybose, komisijose ir darbo grupėse susijusiose su skyriaus veikla.
 • Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų teisinio darbo patirtį;
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą, vaiko globos (rūpybos) klausimus;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: