Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teismo kanclerio tarnybos Vyriausiasis specialistas (Teismo kanclerio tarnyboje)(pareiginės algos koeficientas 7.0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus regiono apylinkės teismas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Vilniaus regiono apylinkės teismo kanclerio
2019 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-154


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TEISMO KANCLERIO TARNYBOJE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas (Teismo kanclerio tarnyboje) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (Teismo kanclerio tarnyboje) pareigybė reikalinga vykdyti personalo
valdymo funkcijas, organizuoti teismo žmogiškųjų išteklių plėtrą, pagal kompetenciją rengti teismo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai, Ukmergės g. 322, LT- Vilnius.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse –
personalo valdymo, dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir
kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;
4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti,
apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. padeda organizuoti teismo administracijos padalinių veiklą;
5.2. kartu su teismo administracijos padaliniais atlieka teismo administracijos padalinių funkcijų
bei teismo pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
5.3. padeda formuoti personalo sudėtį, organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš
jų;
5.4. rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, konsultuoja teismo administracijos padalinių
vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo;
5.5. padeda teisme sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams
organizuoti šių komisijų darbą;
5.6. tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir dirba su personalo apskaitos programa;
5.7. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kituose panašaus
pobūdžio tyrimuose;
5.8. kuria ir dalyvauja įgyvendinant personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą;
5.9. organizuoja teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
5.10. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat tvarko ir koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
5.11. rengia teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
atostogų grafiką;
5.12. rengia darbo sutarčių, personalo atrankos, atostogų, nuotolinio darbo, komandiruočių, kitų su personalu susijusių dokumentų projektus;
5.13. formuoja ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
asmens bylas;
5.14. supažindina naujai priimtus darbuotojus su teismo darbo tvarką reglamentuojančiais
dokumentais, jų pareigybių aprašymais, pareigybių aprašymų pakeitimais;
5.15. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe;
5.16. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo
administracijos veikla, projektus;
5.17. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus,
susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.
CVB client

Vilniaus regiono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: