Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teismo posėdžių sekretorius

Vilnius - Vilniaus apygardos teismas

Darbo pobūdis

 • Civilinių bylų skyriaus raštinės teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 7
 • Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
 • Parengti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, tai pažymėti bylos informaciniame lape, LITEKO sistemoje, išsiųsti išvardintus dokumentus, o jų nuorašus įsiūti į bylą, paruošti užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, kad tiksliai ir operatyviai būtų perduota informacija.
 • Siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims tinkamai patvirtintas procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Teismo parengti ir siunčiami elektroniniai dokumentai, susiję su elektronine teismo proceso byla, turi būti pasirašyti teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.
 • Tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti bylą nagrinėjantį teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus.
 • Prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją, tam, kad būtų užtikrinta sklandi proceso eiga.
 • Bylose dėl tarptautinio vaiko grobimo civilinių aspektų rašyti teismo posėdžio protokolą ir įstatymo numatytais terminais įteikti teisėjui pasirašyti; kitose civilinėse bylose laikantis teisme nustatytų teismo posėdžio garso įrašymo taisyklių, užtikrinti tinkamą teismo posėdžio garso įrašymą bei garso įrašo saugojimą.
 • Pagal Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašą bei jį detalizuojančius teismo vidaus teisės aktus sudaryti teismo proceso bylas. Tvarkyti bylas: įsiūti į jas dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo procesinius sprendimus, sunumeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą. Teismo proceso bylą tvarkant elektronine forma, per LITEKO VEP posistemį gautus elektroninius dokumentus ir (ar) elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmenines kopijas teisėjo pavedimu atspausdinti ir susiūti popieriniame bylos variante. Elektroninius duomenis tvarkyti vadovaujantis Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos apraše, patvirtintame Teisėjų tarybos 2014 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 13P-21-(
 • 2), nustatytais reikalavimais.
 • Esant pagrindui, LITEKO sistemoje šalių kortelėje pažymėti bylos matomumą.
 • Pagal poreikį išrašyti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu bei atlikti kitus su vykdymu susijusius veiksmus (siųsti procesinius sprendimus Registrų centrui, Turto arešto registrui ir kt.).
 • Vykdyti funkcijas teismų informacinėje sistemoje „LITEKO“ pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką.
 • Siųsti civilines bylas apeliacinės instancijos teismui, nurodant siunčiamų dokumentų numerius. Parengti gautų atskirųjų skundų medžiagą (-as) išsiuntimui į apeliacinės instancijos teismą ir perduoti siunčiamą bylos medžiagą teismo raštinei.
 • Kiekvieną dieną patikrinti Civilinių bylų raštinėje esančias teisėjų lentynas ir operatyviai perduoti jose esančias teisėjui paskirtas pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos civilines bylas bei procesinius dokumentus.
 • Įsiteisėjus galutiniam procesiniam sprendimui, sutvarkyti išnagrinėtą civilinę bylą ir perduoti Civilinių bylų raštinei.
 • Skyriaus pirmininko ar skyriaus raštinės vedėjo nurodymu rengti teismo posėdžių sekretorių darbo ataskaitas, teikti siūlymus dėl teismo posėdžių sekretorių darbo organizavimo, teikti įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių teismo posėdžių fiksavimą, organizacinį pasiruošimą posėdžiams ir kt. tobulinimo projektus.
 • Skyriaus pirmininko ar skyriaus raštinės vedėjo pavedimu teikti posėdžių sekretoriams praktinę ir metodinę pagalbą, apmokyti naujai priimtus darbuotojus.
 • Skyriaus pirmininko pavedimu dalyvauti atliekant apylinkių teismų patikrinimus ir teikti išvadas apie šių teismų posėdžių sekretorių darbą, protokolų surašymo kokybę ir kt.
 • Skyriaus pirmininko ar skyriaus raštinės vedėjo pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus.
 • Užtikrinti bylų ir dokumentų saugumą, dalyvaujančių bylose asmenų asmens duomenų apsaugą.
 • Vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, skyriaus raštinės vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinįjį išsilavinimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų kompetenciją ir teismo procesą, teismo posėdžio eigą, jo fiksavimo tvarką, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos taisykles;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir su elektroniniais dokumentais, pasirašytais elektroniniu parašu;
 • mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.
CVB client

Vilniaus apygardos teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: