Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius

Vilnius - Vilniaus regiono apylinkės teismas

Darbo pobūdis

1. Teismo raštinės teismo posėdžių sekretorius – karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – B3. Kategorija – 6
 • Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka ir sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.
 • Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
 • Rengti pranešimų, užklausimų, įpareigojimų ir kitų raštų, susijusių su nagrinėjama byla,projektus savo kompetencijos ribose.
 • Parengti ir laiku išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejaisnedalyvaujantiems byloje asmenims neįsiteisėjusių procesinių dokumentų patvirtintas kopijas (nuorašus), taip pat šalių pateiktų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) ir kitus dokumentus. Išrašyti ir išsiųsti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams. Esant galimybei pasirašytinai įteikti adresatui procesinius dokumentus teisme.
 • Informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesiniusdokumentus.
 • Pateikti kasdien teisėjui skirstomų bylų apskaitos žurnalą ir nedelsiant ji grąžinti į raštinę.
 • Parengti gautų atskirųjų skundų medžiagą išsiųsti į aukštesnės instancijos teismus ir laikuperduoti teismo raštinei.
 • Teismo raštinei pateikti tvarkingai parengtus siunčiamus dokumentus, aiškiai nurodantadresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis, dokumentus tinkamai sudėjus į vokus, adresus ant vokų rašant spausdintomis raidėmis.
 • Kiekvieną darbo dieną gautą korespondenciją perduoti teisėjui.
 • Naudojantis informacine sistema LITEKO, sudaryti civilinių ir baudžiamųjų bylų,paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraštį ir posėdžio dieną iškabinti jį stende.
 • Tvarkyti duomenis informacinėje sistemoje LITEKO pagal nustatytą teismo pirmininkotvarką.
 • Informuoti raštinės vedėją arba LITEKO programos administratorius apie visaspastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose).
 • Patikrinti prieš teismo posėdį, kas iš šauktų asmenų atvyko, rūpintis, kad prieš teismoposėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją.
 • Rašyti teismo posėdžio protokolą ir daryti teismo posėdžio garso įrašą. Posėdžio garsoįrašą teismo pirmininko nustatyta tvarka perkelti į duomenų saugyklą. Protokolą pasirašyti ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikti teisėjui pasirašyti.
 • Tvarkyti bylas: įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtusdokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį ir kitus dokumentus, numeruoti bylos lapus, nuolat pildyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą.
 • Nustatyta tvarka Raštinei pasirašytinai perduoti išnagrinėtas ir visiškai sutvarkytasbylas.
 • Teismo pirmininko nustatyta tvarka parengti procesinių dokumentų, bylų, jų medžiagosar jos dalies kopijas, įteikti proceso dalyviams.
 • Išrašyti vykdomuosius raštus skubos tvarka (išlaikymo priteisimo bylose ir dėl darbo užmokesčio).
 • Vykdant savo pareigas laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinėsapsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Vykdyti priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo grafiką švenčių ir poilsiodienomis.
 • Nagrinėjant bylas atlikti kitas procesiniuose įstatymuose numatytas funkcijas.
 • Aiškiai ir tiksliai suteikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apieteismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema.
 • Dalyvauti apmokant naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikti metodinępagalbą.
 • Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, naudoti teismo herbinį antspaudą teisėjųpasirašytiems dokumentams antspauduoti.
 • Vykdyti teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, teisėjo, raštinės vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.
 • Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką.
 • Savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje.
CVB client

Vilniaus regiono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: