Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Utenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) įstaigose atliekamų statybos ir remonto darbų energetiniame ūkyje techninės priežiūros vykdymas, savivaldybės įstaigų energetinio ūkio priežiūra.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir vykdo savivaldybės įstaigų energetiniame ūkyje (šilumos, dujų, elektros) atliekamų statybos ir remonto darbų techninę priežiūrą statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo savivaldybės įstaigų energetinio ūkio priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinant katilų, šiluminių mazgų, elektros ūkio įrenginių ekonomišką ir saugų eksploatavimą, senų susidėvėjusių įrenginių keitimą naujais, kokybiškais, taupiai naudojančiais energetinius resursus:
 • pagal savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą grafiką tikrinti savivaldybės įstaigų elektros ūkio būklę, rengia patikrinimo aktus, kontroliuoja kaip šalinami nustatyti pažeidimai;
 • šildymo sezono metu kartą per mėnesį tikrina seniūnijų ir visų savivaldybės įstaigų, esančių kaime, katilines – ar kūrikai teisingai eksploatuoja katilus, ar tvarkinga katilinė, ar nepažeidžiamos priešgaisrinės saugos taisyklės, kaip pildomas katilinės pamainų žurnalas. Nustačius pažeidimus, užfiksuoja juos šiame žurnale, informuoja įstaigos vadovą apie pažeidimus ir jų pašalinimo būtinumą;
 • atlieka seniūnijų, savivaldybės įstaigų, esančių kaime, priskirtų administracijos direktoriaus įsakymu, centrinio šildymo sistemų, katilų parengimo žiemai darbus kaip katilų priežiūros meistras teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atlieka seniūnijų, savivaldybės įstaigų, priskirtų administracijos direktoriaus įsakymu, atsakingo asmens už elektros ūkį funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja metiniame statybos priemonių plane numatytų objektų energetinio ūkio statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų vykdymą:
 • inicijuoja viešuosius pirkimus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams ir paslaugoms energetiniame ūkyje pirkti, rengti technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;
 • rengia rangos sutarčių projektus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams energetiniame ūkyje atlikti, teikia juos vizuoti pagal administracijos direktoriaus patvirtintas Finansų kontrolės taisykles, teikia sutartis užregistruoti;
 • rengia objektų, kuriuose įvyko avarinė situacija ar avarija, defektinius aktus dėl pažeidimų energetiniame ūkyje teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja sudarytos komisijos darbą;
 • administruoja Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą;
 • dalyvauja statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbe, nustatant energetinio ūkio įrenginių tinkamumą statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • dalyvauja įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą, tvarko jos dokumentaciją;
 • kas mėnesį pateikia pažymas apie savivaldybės administracijos pastatuose sunaudotą elektros ir šilumos energijos kiekį elektrą ir šilumą tiekiančioms įmonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
 • konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
 • rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
 • vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities mechanikos, elektros inžinerijos, energijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą energetikos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, statybos, statinių naudojimo priežiūrą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
CVB client

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: