Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus Vyriausiasis specialistas (Vyr. architektas) (pareiginės algos koeficientas - 10 bazinio dydžio) (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (toliau - Skyrius) vyr. specialistas (vyriausiasis architektas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teritorijų planavimo ir kitų savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijų vykdymas teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – architektūros ir teritorijų planavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
6.2. turėti bent viename iš šių įstatymų nustatytą profesinę patirtį:
6.2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais rengiant statinio projektus, vadovaujant statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (einant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas);
6.2.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais rengiant teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
6.2.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais vykdant su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusią veiklą: rengiant tvarkybos darbų projektus ir vadovaujant tvarkybos darbų projektavimui, einant nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
6.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais rengiant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaujant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
6.3. išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, AutoCad, ArcView, GeoMap programomis);
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. dalyvauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendrąjį planą ar detaliuosius planus;
7.2. vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;
7.3. kai Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme (toliau – Architektūros įstatymas) nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į Architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
7.4. atlieka Architektūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytą veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;
7.5. organizuoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos atlikimą;
7.6. atlieka Savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas, derina teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, pritaria statybos techniniams projektams;
7.7. parengia planavimo sąlygas kompleksiniams ir specialiesiems teritorijų planavimo dokumentams;
7.8. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus architektūros, teritorijų planavimo ir geodezijos srityse;
7.9. atstovauja Savivaldybės administracijai svarstant su visuomene teritorijų planavimo dokumentus, bendro naudojimo teritorijų ar juose esančių objektų projektus, įvertina gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus, dalyvauja ginčų sprendimuose, siekiant surasti abiems pusėms tinkamiausią sprendimą;
7.10. atstovauja Savivaldybės administracijai viešuosiuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus;
7.11. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą išduoda statybą leidžiančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina specialiuosius reikalavimus;
7.13. sprendžia Savivaldybei priskirtus klausimus, susijusius su savavališkomis statybomis, nesant darbe Skyriaus specialisto, atliekančio šią funkciją;
7.14. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
7.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
7.17. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Vizuoja architektūros ir teritorijų planavimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų, darbuotojų rengtus raštus, teikiamus pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.18. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (planų ir projektų) tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, imasi priemonių, užkertančių kelią žalai, laiku praneša Savivaldybės administracijos direktoriui apie aplinkybes, gręsiančias jo saugumui, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą;
7.19. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.20. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą. Vizuoja architektūros ir teritorijų planavimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų parengtus Savivaldybės institucijų sprendimų projektus;
7.21. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: