Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS VERTINIMO IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 7,10 ) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS VERTINIMO
IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinės žemės tarnyba) kontroliuoti ir koordinuoti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Teritoriniai skyriai) teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių žemės tvarkymą ir administravimą, žemės reformą, žemėtvarkos planavimą, nekilnojamojo turto kadastrą, geodeziją, įgyvendinimą ir laikymąsi ir vykdant korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Nacionalinėje žemės tarnyboje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Teritorinių skyrių teisės aktų nuostatų laikymosi kontrolės ir koordinavimo bei korupcijos prevencijos.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės tvarkymo ir administravimo ar korupcijos prevencijos srityse;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės tvarkymą ir administravimą, žemės reformą, žemėtvarkos planavimą, nekilnojamojo turto kadastrą, žemės apskaitą, geodeziją ir kartografiją.
4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;
4.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
4.8. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. turimos informacijos pagrindu atlieka Teritorinių skyrių ir jų atliekamų funkcijų rizikos vertinimą;
5.2. sudaro Teritorinių skyrių ir jų priimtų sprendimų planinių patikrinimų planą (toliau – Planinių patikrinimų planas);
5.3. pagal Planinių patikrinimų planą atlieka planinius patikrinimus;
5.4. Skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka Teritorinių skyrių priimtų sprendimų neplaninius patikrinimus;
5.5. vykdo ir organizuoja įtariamų ir nustatytų pažeidimų tyrimus;
5.6. rengia Nacionalinės žemės tarnybos kovos su korupcija programas, jos įgyvendinimo priemonių planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.7. nustato Nacionalinės žemės tarnybos veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė;
5.8. atlieka Nacionalinės žemės tarnybos vidaus teisės aktų ir (ar) jų projektų antikorupcinį vertinimą;
5.9. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka pirminį korupcinio pobūdžio pranešimuose esančios informacijos tikrinimą, analizę, jei reikia inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), galimos korupcinės veikos;
5.10. gauna, kaupia ir saugo informaciją ir dokumentus apie atliktus patikrinimus;
5.11. tvarko su korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimu Nacionalinėje žemės tarnyboje susijusią informaciją;
5.12. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir (ar) rekomendacijas Teritoriniams skyriams pažeidimų prevencijos klausimais;
5.13. koordinuoja Teritorinių skyrių paklausimų, susijusių su Nacionalinės žemės tarnybos atliekamomis funkcijomis, nagrinėjimą ir konsultacijų bei metodinių išaiškinimų Teritoriniams skyriams teikimą, esant būtinybei inicijuoja metodinių išaiškinimų parengimą;
5.14. nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos Pasitikėjimo linija gaunamus pranešimus;
5.15. vertina apibendrintą Teritorinių skyrių materialinių išteklių poreikį bei teikia pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio;
5.16. pagal kompetenciją vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
5.17. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl Teritorinių skyrių kontrolės ir administravimo sistemos tobulinimo;
5.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos strateginius ir veiklos planus;
5.19. pagal kompetenciją rengia ir/ar dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
5.20. pagal kompetenciją nagrinėja ir/ar dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus bei skundus;
5.21. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
5.22. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
5.23. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
5.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: