Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Turto skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Jonava - Jonavos rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 5 d.
įsakymu Nr. 13B-865

TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaupti, analizuoti, rengti ir teikti vadovams ir institucijoms visus reikiamus dokumentus apie savivaldybės turto nuomą, panaudą, įsigijimą bei pardavimą, taip pat bešeimininkio turto identifikavimą bei įteisinimą.
III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities– savivaldybės gyvenamojo ir negyvenamojo nekilnojamojo turto valdymo visais jo aspektais-funkcijas.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių išsilavinimą;
4.2. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir skyriaus nuostatais;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių turto įsigijimą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nekilnojamojo turto, savivaldybės gyvenamųjų patalpų pardavimą (privatizavimą), taip pat teisės aktus, reglamentuojančius valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;
4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti , apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas šias funkcijas:
5.1. Rengia sutarčių projektus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto.
5.2. Ruošia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl su turto privatizavimu susijusių klausimų.
5.3.Organizuoja informacijos apie savivaldybės nekilnojamą turtą rinkimą, kaupia ir sistemina seniūnijų, savivaldybės įstaigų ir organizacijų pateiktą informaciją bei pasiūlymus apie parduotinus (privatizuotinus) objektus.
5.4. Rengia ir pateikia privatizavimo programas.
5.5. Rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pateiktų objektų dokumentaciją:
5.5.1. Objektų inventorizacijai, teisinei registracijai.
5.5.2. Žemės sklypų geodeziniams matavimams.
5.5.3. Turto vertinimui atlikti.
5.6. Organizuoja savivaldybės įsigyto ir įteisinamo ir perduodamo nekilnojamojo turto:
5.6.1. Kadastrinius matavimus.
5.6.2.Turtą vertinančių įmonių apklausą.
5.6.3. Vertinamų objektų apžiūrą, dalyvauja apžiūroje.
5.7 Ruošia privatizuojamų (parduodamų) gyvenamųjų patalpų ir butų dokumentus:
5.7.1. Skaičiuoja privatizuojamų butų pardavimo kainą.
5.7.2. Užsako registro išrašus.
5.7.3. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, administracijos direktoriaus įsakymus.
5.8. Ilgalaikio turto nuomos ir perdavimo pagal panaudos sutartis klausimais rengia:
5.8.1. savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus.
5.8.2. savivaldybės turto panaudos sutartis ir perdavimo-priėmimo aktus.
5.9 Organizuoja įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, seniūnijų balanse esančio nekilnojamojo turto nuomos konkursų komisijų darbą, dalyvauja šių komisijų darbe.
5.10 Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas, seniūnijas ilgalaikio nekilnojamojo turto inventorizavimo, teisinio registravimo, nuomos klausimais, siekiant užtikrinti pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą.
5.11 Rengia savivaldybės tarybai ataskaitas apie privatizavimo fondo lėšų panaudojimą ir tarybos sprendimų projektus dėl privatizavimo fondo sąmatos patvirtinimo, lėšų skyrimo.
5.12. Pagal savivaldybės ar valstybės institucijos ar įstaigos, fizinio ar juridinio asmens pranešimą apie bešeimininkio daikto buvimą:
5.12.1 Sudaro statinių, kurie neturi savininkų ar jie nežinomi sąrašus.
5.12.2 Surašo apskaitos aktus, veda apskaitos aktų registrą.
5.12.3 Vykdo tolesnes statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras.
5.12.4. Organizuoja nuolat veikiančios komisijos ,,Dėl bešeimininkio turto tvarkymo“ darbą, dalyvauja komisijos darbe, teikia informaciją, protokoluoja posėdžius.
5.13 Pateikia ketvirtines ataskaitas apie statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
5.14. Rengia, patikslina ir išduoda leidimus, inicijuoja leidimų panaikinimą mažmeninei ir didmeninei prekybai naftos produktais, dujomis. Teikia valstybės institucijoms ir spaudai informaciją apie licencijų išdavimą, papildymą, patikslinimą bei panaikinimą.
5.15. Analizuoja ūkio subjektų, teikiančių komunalines paslaugas, tiekiančių vandenį ir seniūnijų pateiktus kainų bei tarifų skaičiavimus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus kainų nustatymo klausimais.
5.16. Teisės į valstybės remiamus būsto kreditus bei subsidijas kredito daliai padengti klausimais:
5.16.1. Nagrinėja asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracijas siekiant patikrinti asmenų teisę į valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, nustato ir išduoda tai patvirtinančias pažymas.
5.16.2. Priima ir tikrina socialiai remtinų asmenų, gavusių lengvatines paskolas būstui įsigyti dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomas lengvatas.
5.16.3. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl papildomų lengvatų grąžinant valstybės remiamus būsto kreditus suteikimo.
5.16.4. Išduoda pažymas, patvirtinančias, kad asmenys nesikreipė į rajono savivaldybės administraciją dėl valstybės remiamo kredito ir nėra įrašyti į rajono socialinio būsto nuomininkų sąrašą.
5.17. Atlieka Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu savivaldybės administracijai numatytus veiksmus.
5.18. Savivaldybės turto draudimo klausimais:
5.18.1. Organizuoja savivaldybės turto, taip pat turto savivaldybės administracijos valdomo patikėjimo teise bei Europos Sąjungos lėšomis finansuoto (sukurto, įsigyto arba pagerinto) turto (išskyrus automobilius) draudimą.
5.18.2. Kaupia, analizuoja ir rengia administracijos direktoriui informaciją apie savivaldybės turto draudimą.
5.19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui (ai).

Other company job ads:

All ads of this company (92) »