Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ūkio ir viešosios tvarkos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Rokiškis - Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ūkio ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Ūkio ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti funkcijas, susijusias su viešųjų aukcionų organizavimu ir vykdymu, turto nurašymu, bešeimininkio turto įteisinimu, daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdymo organų kontrole, dokumentų rengimu dėl gyventojų aprūpinimo socialiniu būstu ir valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suteikimo, savivaldybės būstų pardavimo, turto perėmimu savivaldybės nuosavybėn, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto įteisinimu.III.VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia dokumentus, organizuoja ir vykdo visus darbus dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn;
 • rengia dokumentus, organizuoja ir vykdo visus darbus dėl nekilnojamojo turto objektų inventorinių ir kadastro bylų sudarymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre;
 • rengia dokumentus dėl turto pripažinimo netinkamu naudoti, jo nurašymo;
 • rengia dokumentus, organizuoja ir vykdo visus darbus, susijusios su turto pardavimu viešuosiuose aukcionuose;
 • suveda informaciją į duomenų bazes apie valstybės turtą ir savivaldybės nekilnojamąjį turtą;
 • tvarko savivaldybės teritorijoje esantį bešeimininkį turtą siekdamas, kad bešeimininkis turtas būtų įteisintas savivaldybės nuosavybėn;
 • rengia dokumentus, organizuoja ir vykdo paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą:
 • rengia asmenų, pageidaujančių išsinuomoti būstą sąrašus;
 • rengia savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis, išperkamosios būsto nuomos sutartis;
 • tvarko socialinio būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimo dokumentus;
 • kontroliuoja savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio surinkimą ir asmenų (šeimų) pretenduojančių ir gaunančių paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti teisę į paramą. (rengia pranešimus nuomininkams, teikia Juridiniam ir personalo skyriui dokumentus skoloms išieškoti, nuomininkams iškeldinti);
 • organizuoja savivaldybės būstų remonto darbų vykdymą;
 • rengia dokumentus dėl savivaldybės būstų pardavimo;
 • rengia valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suteikimo asmenims, turintiems teisę į valstybės paramą, dokumentus;
 • tvarko grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimo būstu programos vykdymo dokumentus;
 • vykdo kitus darbus susijusius su paramos būstui išsinuomoti ar įsigyti teikimu;
 • organizuoja savivaldybės parduodamų nekilnojamojo turto objektų turto vertinimo ataskaitų parengimą;
 • vykdo asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką ir kitas funkcijas, susijusias su administratoriaus skyrimu;
 • dalyvauja vykdant priežiūrą ir kontrolę butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir paskirtų bendro naudojimo objektų administratorių;
 • ruošia medžiagą savivaldybėje renkamų rinkliavų dydžio nustatymui;
 • teikia ataskaitas pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų klausimais;
 • siekdamas užtikrinti reikalingos informacijos sklaidą ir viešumą, įkelia informaciją į duomenų bazes ir viešina Rokiškio rajono savivaldybės tinklapyje www.rokiskis.lt, pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų klausimais.
 • rengia tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų klausimais;
 • dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir pagal įstatymų nuostatas rengia jiems atsakymus pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų klausimais;
 • vykdo kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
 • nesant kito skyriaus specialisto (liga, komandiruotė, atostogos) skyriaus vedėjo pavedimu vykdo jo pareigas pagal kompetenciją.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, turto valdymą, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;
 • gebėti rengti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti MS Word, WS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis bei duomenų bazėmis.
CVB client

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: