Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Uniforminės aprangos ir ginkluotės skyrius Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Finansų ir investicijų valdybos (toliau – valdybos) Uniforminės aprangos ir ginkluotės skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 14
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui įgyvendinti Skyriui pavestas užduotis ir funkcijas policijos ginkluotės, specialiųjų priemonių ir kitos policijos įrangos (toliau – ginkluotė) apyvartos policijos įstaigose, policijos įstaigų aprūpinimo ginkluote, ginkluotės pirkimų, teisės aktų, reglamentuojančių ginkluotės apyvartą įgyvendinimo ir tobulinimo bei resursų racionalaus valdymo srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • padeda Skyriaus vedėjui planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą, racionaliai ir efektyviai valdyti Skyriaus žmogiškuosius išteklius;
 • analizuoja informaciją apie policijos įstaigų aprūpinimą ginkluote, formuoja ginkluotės ir lėšų reikalingų ginkluotei poreikius;
 • rengia ir tobulina teisės aktų projektus, nustatančius ginkluotės teisinį ir normatyvinį reglamentavimą policijos sistemoje, organizuoja, užtikrina ir kontroliuoja jų taikymą policijos įstaigose;
 • pagal kompetenciją rengia ginkluotės (toliau – ginkluotė) viešojo pirkimo dokumentaciją ir dalyvauja jų viešojo pirkimo procedūrose;
 • rengia ginkluotės paskirstymo policijos įstaigoms projektus;
 • organizuoja ir kontroliuoja ginkluotės apyvartos organizavimą policijos įstaigose, analizuoja policijos ginkluotės apyvartos metodikos funkcionalumą ir teikia siūlymus jai tobulinti;
 • rengia ir teikia metodinę pagalbą policijos įstaigoms policijos ginkluotės apyvartos organizavimo srityje, konsultuoja ginkluotės charakteristikų, efektyvumo, priežiūros, remonto ir efektyvaus naudojimo klausimais;
 • administruoja ir kontroliuoja ginkluotės įsigijimo sutarčių vykdymą, tikrina įsigyjamos ginkluotės kiekius, atitikimą kokybiniams reikalavimams ir techninėms charakteristikoms;
 • vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
 • ginkluotės apyvartos kontrolės, įsigijimų, importo, muitų, gabenimo, leidimų išdavimo ir kitais su ginklų ir sprogmenų apyvartos kontrole susijusiais klausimais palaiko dalykinius ryšius su užsienio, tarptautinėmis ir Lietuvos įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie ginkluotę, teikia siūlymus vadovybei dėl efektyvesnių, saugesnių ir racionalesnių darbo priemonių diegimo policijos veikloje perspektyvų ir strategijos;
 • dalyvauja atliekant tikslinius ir netikėtus policijos įstaigų veiklos patikrinimus;
 • dalyvauja ekspertu Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomuose policijos ginkluotės pirkimuose;
 • nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose;
 • vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės, valdybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo specialaus statuso subjektuose patirtį ginkluotės administravimo srityje;
 • atitikti sveikatos ir kitus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 ir 18 str. nustatytus reikalavimus;
 • būti susipažinusiam su Vidaus tarnybos statutu, Policijos veiklos, Ginklų ir šaudmenų kontrolės, Sprogmenų apyvartos kontrolės, Viešųjų pirkimų, Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymais, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • gerai žinoti pagrindines ginkluotės rūšis, modelius, charakteristikas, paskirtį, panaudojimo sritis, ginkluotės kūrimo ir vystymosi tendencijas, mokėti ardyti, surinkti, taisyti šaunamuosius ginklus, nustatyti jų gedimus;
 • gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office arba Libre Office programiniu paketu;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti metodines rekomendacijas, išvadas, planuoti veiklą bei priemones;
 • mokėti anglų, prancūzų, rusų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. I
CVB client

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: