Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. AP-459

URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO
ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad įgyvendintų objektų, kurių statytojas yra Savivaldybės administracijos direktorius, projektavimo užduočių bei techninių projektų rengimo, įgyvendinimo kuravimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities – projektinės dokumentacijos rengimo organizavimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1 turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti darbo su projektais patirties;
4.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, investicijas, statybos proceso reglamentavimą, dokumentų rengimo taisykles, Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, projektų administravimo ir finansavimo bei išlaidų reikalavimus, projektų veiklų valdymą bei įgyvendinimą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. gebėti atlikti informacijos analizę ir rengti analitinę medžiagą;
4.6. mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.7. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių, asmens duomenų tvarkymo operacijas ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), mokėti naudotis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis. 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
5.1. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės numatomų statyti (naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto) objektų – urbanistinių erdvių projektų parengimą, jų tvirtinimą, įgyvendinimą, vykdymo priežiūros (pagal FIDIC) organizavimą ir užbaigimą, atsakingas už rangovų sutartinių įsipareigojimų ir sutarčių vykdymą.
5.2. Teikia projektų rengėjams privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, teikia prašymus Lietuvos erdvinės informacijos portale SUVA paslaugai, teikia prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti ir atlieka kitas būtinas projektų įgyvendinimo procedūras Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
5.3. Rengia projektavimo ir inžinerinių paslaugų, darbų konkursų dokumentus bei sutarčių projektus, rengia ataskaitas, kitus dokumentų projektus, tikrina atliktų darbų aktus.
5.4. Vykdo mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.
5.5. Organizuoja projektų informacijos paskelbimą spaudoje, interneto svetainėje, bendradarbiauja su kitais skyriais, keičiasi informacija.
5.6. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą;
5.7. Organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas priskirtoje srityje, bei teikia Skyriaus vedėjui;
5.8. Kaupia ir sistemina GIS forma specializuotus (tematinius) georeferencinius vykdomų projektų duomenis, reikalingus efektyviam funkcijų vykdymui.
5.9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, konsultuoja Savivaldybės darbuotojus ir interesantus klausimais, susijusiais su vykdomomis funkcijomis.
5.10. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, rengia raštų, atsakymų projektus aprašyme priskirtos kompetencijos klausimais.
5.11. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, teikia pasiūlymus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
5.12. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (94) »