Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus patarėjas (PA koeficientas - 10,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymu
Nr. AP-4URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO
STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus (toliau –Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Skyriaus organizuojamų projektavimo, statybos darbų, viešųjų pirkimų, lėšų naudojimo, veiklos planams rengti ir dalyvauti jų įgyvendinime.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities - Skyriaus veiklos, statinių naudojimo priežiūros, planų, programų rengimo, lėšų planavimo, planų įgyvendinimo kontrolės ir ataskaitų rengimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybos procesą bei investicijas, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo, susijusio su statybos proceso valdymu, patirtį pastarųjų dešimties metų laikotarpyje;
4.6. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Outlook, Internet Explorer ir informaciniu programiniu kompleksu „SĄMATA“ (UAB „Sistela“).

V SKYRIUS
PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų naudojimo sąmatas;
5.2. organizuoja ir kontroliuoja darbų, paslaugų bei prekių viešųjų pirkimų informacijos ir techninės dokumentacijos rengimą, vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
5.3. rengia sutarčių projektus;
5.4. rengia ir teikia pasiūlymus su statinių naudojimo priežiūra, planų, programų rengimu, lėšų planavimu, planų įgyvendinimo kontrole ir ataskaitų rengimu susijusiais klausimais;
5.5. organizuoja ir kontroliuoja objektų statybos (rekonstravimo, remonto) projektinės dokumentacijos parengimą, projektavimo techninių užduočių ir informacijos, apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą, teikimą;
5.6. tikrina parengtą objektų statybos projektinę dokumentaciją, organizuoja projektų ekspertizę, tvirtinimą, projektų vykdymo priežiūrą;
5.7. kontroliuoja sutarčių vykdymą, garantijų pateikimo ir galiojimo terminus bei jų atitikimą rangos sutarčių nuostatoms, mokėjimus už statybos darbus, statinių ekspertizę ir kitas paslaugas;
5.8. vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas;
5.9. organizuoja, tikrina ir vertina ataskaitas apie Skyriaus veiklą, programų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą;
5.10. dalyvauja rengiant investicijų projektus, investicijų planus, projektavimo užduotis, statybos projektų svarstyme, teikia pastabas dėl jų kokybės;
5.11. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padalinių ir kitų įstaigų vadovais bei specialistais;
5.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ar pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus, konsultuoja interesantus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
5.13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, konsultuoja interesantus pareigybės aprašyme priskirtos kompetencijos klausimais, dalyvauja daugiabučių namų renovacijos savivaldybės programose;
5.14. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, komisijose ir darbo grupėse, kurių nariu ar vadovu paskirtas, darbe;
5.15. dalyvauja vertinant Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
5.16. pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant;
5.17. atstovauja Skyrių ir savivaldybę kitose organizacijose ir įstaigose;
5.18. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: