Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti pagrindines Vaiko teisių konvencijos, Civilinio kodekso, Vaiko teisių pagrindų įstatymo nuostatas, rengti ieškininius pareiškimus teismui ir ginti vaikų teises bei teisėtus interesus nagrinėjant bylas visų pakopų teismuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus;
 • kreipiasi dėl vaiko teisių ir teisėtų jo interesų pažeidimo, dėl globos ir kitos jiems reikalingos socialinės paramos į atitinkamas valstybines institucijas ir reikalauja, kad būtų pašalintos vaiko teisių pažeidimo priežastys, atstovauja Skyriui teismuose, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai, teikia metodinę paramą, konsultacijas, sprendžia kitas vaiko teisių ir interesų apsaugos, jų globos, rūpybos problemas;
 • įkurdina likusius be tėvų globos vaikus, rengia administracijos direktoriaus įsakymus dėl laikinosios globos (rūpybos) steigimo, sudaro ir vykdo vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą, gina vaiko teises, šalina aplinkybes, dėl kurių vaikai šeimoje neprižiūrimi ar pažeidžiamos jų teisės;
 • susipažįsta su šeimos socialinėmis, buitinėmis gyvenimo sąlygomis, teikia išvadas, dalyvauja teismo procese ir gina vaiko teises bei teisėtus interesus, nagrinėjant civilines bylas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas arba abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai, sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyriumi, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo ir apribojimo panaikinimo, santuokinio amžiaus sumažinimo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo ir nustatymo, taip pat kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, kai teismas priima nutartį;
 • surenka visą reikiamą medžiagą ieškininių pareiškimų rengimui dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų ar atskyrimo panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos ir nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir globėjo skyrimo;
 • lankosi socialinės rizikos šeimose, organizuoja socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, įrašymą į apskaitą, išbraukimą iš apskaitos ir apskaitos duomenų tvarkymą, siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą;
 • lankosi šeimose, tikrina nepilnamečių gyvenimo, buities ir ugdymo sąlygas, paima vaiką iš šeimos, kitų teisėtų vaiko atstovų ar kitos jo buvimo vietos, renka, kaupia ir sistemina informaciją apie vaiko teisių apsaugą, jo priežiūrą, teisių pažeidimus, rengia išvadas (rekomendacijas) dėl tikslingumo taikyti poveikio priemones nepilnamečiams ir kreipiasi dėl socialinės globos ir socialinių paslaugų poreikio nustatymo, teikia išvadas dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai, dalyvauja šios darbo grupės veikloje, siekiant pašalinti vaiko teisių pažeidimų priežastis ir sąlygas;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • vykdo nepilnamečių globos (rūpybos) priežiūrą;
 • organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą);
 • duoda sutikimą dėl nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, ir rūpintojo gyvenimo skyrium;
 • renka informaciją iš teisėsaugos institucijų apie būsimų globėjų (rūpintojų), įtėvių teistumą, vaiko tėvų, sveikatą, apie nepilnamečių nėštumą, gimdymą, taip pat informuoja apie vaikus, patyrusius smurtą, vaikų savižudybes ar psichikos sutrikimus ir šių reiškinių prevenciją, apie girtaujančius, vartojančius narkotines ir toksines medžiagas, valkataujančius, patyrusius fizinį, seksualinį ar emocinį smurtą vaikus ir šių reiškinių priežastis, sąlygas ir prevenciją;
 • įstatymų nustatytais atvejais, kai kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ir gyvybei, kartu su policija nedelsiant paima vaiką iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų, ar kitos vaiko buvimo vietos ir perduoda jį globoti (rūpintis) įstatymų nustatyta tvarka;
 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie šeimas ir jose augančius vaikus, kurių asmenines, socialines bei turtines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė, taip pat neprižiūrimus socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, jų elgesį;
 • teikia informaciją tėvui ar motinai apie vaiką, negyvenantį kartu, išskyrus atvejus, kai tėvas ar motina kelia grėsmę vaiko sveikatai ir gyvybei, daro neigiamą poveikį jo elgesiui;
 • organizuoja prevencinį darbą su tėvais, juos atstojančiais asmenimis, jeigu jie piktybiškai neauklėja savo vaikų, vengia juos išlaikyti, savo elgesiu daro jiems neigiamą įtaką, kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl įstatymuose numatytų civilinių, administracinių, baudžiamųjų poveikio priemonių tokiems tėvams ar juos atstojantiems asmenims taikymo;
 • teikia duomenis vaikų globos institucijoms apie asmenį, pageidaujantį priimti vaiką į savo šeimą savaitgaliais, atostogų metu ir švenčių dienomis;
 • pagal gyventojų prašymus teikia teismui pažymas dėl buto pardavimo, įkeitimo ar kitų turtinių klausimų, kai šeimoje yra nepilnametis vaikas;
 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;
 • rengia metines ataskaitas apie priskirtų funkcijų vykdymą, teikia siūlymus darbui tobulinti;
 • nuolatos atnaujina kompiuterinėje duomenų bazėje SPIS informaciją apie rizikos grupės šeimas, vaikų globą (rūpybą), įvaikinimą, smurto prieš vaikus atvejus ir atstovavimą vaikų interesams teisme;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, socialinio darbo, psichologijos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę, kaip metų darbo patirtį;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinusiam su Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, vaiko teises, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • turėti B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: