Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Vaiko teisių apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija - 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga praktiškai įgyvendinti įstatymais reglamentuotą valstybės vaiko teisių apsaugos politiką bei vykdyti valstybės deleguotas funkcijas, organizuojant globą ir įvaikinimą Marijampolės savivaldybės teritorijoje esantiems našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • gina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaikų teises šeimose, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose ir kartu su vaiko tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalina aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės;
 • rengia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus įvaikinimui;
 • atlieka pasirengimo būti vaiko globėju ( rūpintoju ) vertinimą, priima sprendimą dėl fizinio ar juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju (rūpintoju);
 • organizuoja vaiko paėmimą iš šeimos, kurioje jo sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, ir rūpinasi jo apgyvendinimu kitoje šeimoje ar globos institucijoje;
 • rengia dokumentus likusio be tėvų globos vaiko laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai) steigti šeimose, šeimynose ar vaikų ugdymo įstaigose;
 • prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globą (rūpybą) šeimose ir socialinės globos įstaigose, dėl to bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga;
 • registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;
 • lankosi socialinės rizikos šeimose, auginančiose vaikus, tiria jų gyvenimo aplinką, nustato egzistuojančias socialines problemas bei vaiko teisių pažeidimus, planuoja laikinosios globos nustatymą;
 • atstovauja vaikų interesams, nagrinėjant ginčus dėl vaikų teismuose, gina jų teises, teikia su tuo susijusias išvadas. Jei tėvai ar vienas iš jų netinkamai vykdo savo pareigas, teismo pavedimu atstovauja vaiką kaip įstatyminis atstovas;
 • teikia savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopijas bei išvadas dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos, likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo;
 • persiunčia teisės aktų nustatyta tvarka Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų kopijas;
 • tvarko galimų įvaikinti ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų bylas;
 • tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų, laikinai išvykstančių į užsienį, prašymu atvejų apskaitą ir perduoda ją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad būtų užtikrinta šių nepilnamečių apsauga;
 • konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais;
 • rengia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie savivaldybės teritorijoje galimus įvaikinti vaikus ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
 • rengia sutikimus rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų;
 • teikia metodinę paramą globos institucijoms vaiko globos vykdymo klausimais;
 • pareiškia (žodžiu arba raštu) apie vaiko gimimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms, jeigu tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti apie vaiko gimimą;
 • rengia dokumentus rasto vaiko gimimui įregistruoti;
 • rengia dokumentus teismui dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo bei globėjo (rūpintojo) skyrimo, vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;
 • teikia vaikų globos namų administracijai rašytinę informaciją apie fizinio asmens tinkamumą (netinkamumą) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą;
 • teikia numatytų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas formuoti ir saugoti;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriumi, seniūnijomis, vaikų globos institucijomis, Marijampolės socialinės pagalbos centru organizuojant globojamam (rūpinamam) vaikui socialinę globą ir socialinę priežiūrą jo tėvams;
 • teikia teisės aktų nustatyta tvarka socialiniam darbuotojui išvadas dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos, likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo;
 • rengia ir teikia atsakymus į gyventojų arba įvairių institucijų prašymus;
 • vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai .

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba psichologijos, arba socialinio darbo, arba socialinio pedagogo, arba viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriuje ar valstybės institucijoje arba organizacijoje, tiesiogiai susijusioje su vaiko teisių apsaugos politikos formavimu, įgyvendinimu, arba turėti socialinio darbuotojo ar psichologo darbo patirtį su vaikais ir šeimomis;
 • būti susipažinusiam su Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vaikų teisių apsaugą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti savarankiškai dirbti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose ekstremaliose situacijose;
 • gebėti bendradarbiauti su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei pagalbą vaikui ir šeimai teikiančiomis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
 • išmanyti įvairių amžiaus tarpsnių vaikų raidos ypatumus ir su jais susijusius socialinius, emocinius ir kitus poreikius, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir vertinti individualius jo poreikius, atstovauti vaiko teisėms ir geriausiems vaiko interesams ir ginti juos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
 • mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu ,,Internet Explorer“ ,,MS Outlook“ arba ,,MS Outlook Express“, ,,Internet Explorer“ programomis.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »