Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kazlų Rūda - Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 10
 • Vaikų teisių apsaugos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybė reikalinga savivaldybės jaunimo politikai formuoti ir įgyvendinti: rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo ir jaunimo organizacijų padėtį savivaldybės teritorijoje, koordinuoti savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme įtvirtintais jaunimo politikos įgyvendinimo principais, vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;
 • renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
 • inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
 • teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
 • konsultuoja jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir atskirus asmenis projektų, paraiškų rengimo ir teikimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai, įvairiems fondams ir Savivaldybės remiamoms programoms bei projektų vykdymo klausimais;
 • teikia informaciją Savivaldybės administracijai jaunimo politikos klausimais, bei informuoja apie organizuojamus renginius;
 • teikia pasiūlymus dėl lėšų, vaikų ir jaunimo prevencijos programoms poreikio, formuojant Savivaldybės biudžetą;
 • siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;
 • koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
 • organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
 • dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose pareigybės kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje;
 • dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
 • dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, nacionalinių ir tarptautinių programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procesuose;
 • inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais, tokiu būdu užtikrindamas tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką;
 • siekdamas perimti ir pasidalinti užsienio šalių jaunimo politikos įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžiais, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalimis jaunimo politikos srityje;
 • siekdamas užtikrinti, kad perduotos funkcijos jaunimo politikos srityje būtų tinkamai vykdomos, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia ir teikia siuntimui raštus ir išvadas dėl institucijų, įstaigų paklausimų ir pavedimų;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
 • inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras, atsako už ši procedūrų teisėtumą ir tikslumą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją ruošia ir teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, valstybės, savivaldybės ir kitoms institucijoms ir įstaigoms, spaudai informacinius pranešimus, apibendrinimus ir atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia informaciją, pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
 • teisės aktų nustatyta tvarka renka ir teikia Jaunimo reikalų departamentui informaciją apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėje;
 • kontroliuoja savivaldybės teritorijoje veikiančios atviros jaunimo erdvės veiklą, atlieka atviros jaunimo erdvės veiklos kokybės vertinimą ir teikia siūlymus dėl veiklos kokybės pagerinimo.organizuoja viešus visuotinius jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) mokinių savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • žinoti Tarptautines Konvencijas reglamentuojančias vaiko teisių apsaugą, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus bei institucijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą ir viešąjį administravimą;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
 • išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »