Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Valdymo organizavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (koef. 8,55) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pareigybės aprašymas

VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO, ATLIEKANČIO PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS,
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) personalo administravimą pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką įgyvendinti teisės aktus personalo administravimo klausimais.
Darbo vieta yra nustatyta Kauno apskr. VPK.
III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – veiklos organizavimo ir personalo administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti darbo personalo valdymo bei administravimo funkcijas atliekančiame padalinyje patirties;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, darbo santykių reguliavimą, policijos sistemos personalo statusą, ir vadovautis jais savo veikloje;
4.5. gebėti planuoti darbą, nustatyti veiklos prioritetus, analizuoti įvairaus lygio problemas, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pagal savo kompetenciją siūlyti jų sprendimo variantus;
4.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
4.7. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal Skyriaus kompetenciją įgyvendina valstybės ir žinybinius teisės aktus Kauno apskr. VPK viršininko veiklos organizavimo ir personalo administravimo klausimais;
5.2. vykdo pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programas;
5.3. pagal parengtus ir gautus iš Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) dokumentus, organizuoja ir sekretoriauja atrankų į laisvas pareigūno pareigas, konkursų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas komisijų posėdžiuose, pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų posėdžiuose; įformina šių komisijų priimtus sprendimus;
5.4. organizuoja ir sekretoriauja darbuotojų apdovanojimo ir skatinimo komisijos posėdžiuose, įformina komisijos priimtus sprendimus, rengia padėkos raštus bei policijos pasižymėjimo ir atminimo ženklų liudijimus dėl darbuotojų apdovanojimo ar skatinimo bei organizuoja jų įteikimą;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus, atnaujina sertifikatus; rengia, išduoda ir keičia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimus; vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą; išduoda pareigūnų ženklus su numeriu ir vykdo jų apskaitą;
5.6. rengia, derina ir teikia Kauno apskr. VPK viršininko siūlymus Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybai dėl Kauno apskr. VPK pareigybių poreikio, steigimo, naikinimo;
5.7. koordinuoja baigusių policijos mokymo įstaigą kursantų ir absolventų paskirstymą į konkrečius Kauno apskr. VPK struktūrinius padalinius ir pareigas;
5.8. dalyvauja organizuojant, vykdant, analizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procesą ir tarnybinius mokymus;
5.9. konsultuoja personalo administravimo klausimais Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovus ir darbuotojus;
5.10. organizuoja įspėjimų dėl numatomų darbo sąlygų pasikeitimo ir pareigų siūlymo, tarnybos apskaitos lapų pensijai skirti, darbo sutarčių, pareigybių aprašymų bei kitų dokumentų ir raštų įteikimą, kuriuose turi būti originalūs Kauno apskr. VPK viršininko ar (ir) darbuotojo parašai;
5.11. registruoja pareigūnus profilaktiniams sveikatos patikrinimams, informuoja pareigūnus apie juos ir koordinuoja profilaktinių patikrinimų organizavimą; bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centru bei Policijos departamento Personalo administravimo valdyba dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų organizavimo; dalyvauja stebint darbuotojų ilgalaikį nedarbingumą ir laiku apie tai informuoja Policijos departamento Personalo administravimo valdybą;
5.12. organizuoja ir kontroliuoja perkeliamo ir atleidžiamo iš pareigų darbuotojo atsiskaitymą;
5.13. priima dokumentus, organizuoja ir sekretoriauja komisijos posėdžiuose dėl leidimų dirbti kitą darbą darbuotojams išdavimo (neišdavimo), įformina komisijos sprendimus;
5.14. organizuoja pareigūnų priesaikos priėmimą ir pasirašymą;
5.15. pagal vykdomas funkcijas nagrinėja darbuotojų, asmenų skundus ir pareiškimus, rengia raštų projektus kitoms valstybės institucijoms;

5.16. pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus personalo administravimo klausimais;
5.17. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kauno apskr. VPK strateginiai tikslai;
5.18. pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą Skyriaus darbuotoją, dalyvaujantį vykdant Kauno apskr. VPK personalo administravimą, jam laikinai negalint eiti pareigų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (159) »