Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Darbo pobūdis

1. Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 16
 • Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku, nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;
 • teikia siūlymus direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skatinimo, apdovanojimo, kvalifikacijos tobulinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų metinę veiklą;
 • rengia teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencijos sritimi, projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų Kelių direkcijos administracijos padalinių ar institucijų parengtų teisės aktų projektų;
 • rengia skyriaus nuostatus, jų pakeitimų projektus, prireikus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimų projektus ir teikia juos direktoriui tvirtinti;
 • pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos automobilių kelių direkcijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose; Kelių direkcijos vadovybės pavedimu dalyvauja pasitarimuose, susitikimuose, darbo grupių, komisijų veikloje, konferencijose bei tarptautinių organizacijų, jų komitetų, darbo grupių veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;
 • palaiko profesinius ryšius kelių ir tiltų priežiūros klausimais su Lietuvos ir kitų valstybių institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
 • rengia privalomų kelių, pralaidų ir tiltų priežiūros darbų užduotis, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • analizuoja kelių tinklo duomenis, teikia siūlymus tikslinant kelių sąrašus;
 • teikia siūlymus dėl su skyriaus kompetencijos sritimi susijusių sąmatos straipsnių lėšų poreikio, rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą;
 • kontroliuoja KPPP finansavimo lėšų naudojimo sąmatos straipsnių, už kuriuos yra atsakingas skyrius, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;
 • nustato reikalavimus kelių ir tiltų priežiūroje naudojamoms medžiagoms ir techninėms eismo reguliavimo priemonėms;
 • kontroliuoja valstybinės reikšmės keliuose ir tiltuose vykdomus priežiūros darbus;
 • organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, informacijos parengimą, kontroliuoja, kad atsakymų projektai būtų parengti laiku ir tinkamai; imasi kitų reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;
 • teikia pasiūlymus dėl kelių informacinės sistemos (LAKIS), kelių eismo informacinės sistemos (EIS), informacinės sistemos „Kelių projektai“ (KP) ir vidaus administravimo duomenų bazių projektavimo ir plėtros, dirba su jomis;
 • analizuoja informaciją apie meteorologines ir eismo sąlygas, kelių priežiūros mechanizmų darbą, rengia išvadas, teikia siūlymus, rekomendacijas;
 • rengia pažymas, ataskaitas, techninius ir ekonominius pagrindimus kelių ir tiltų priežiūros klausimais;
 • analizuoja gautą informaciją apie keliuose ir tiltuose per garantinį laikotarpį po rangovo atliktų tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbų perdavimo statytojui (užsakovui) nustatytus defektus, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas;
 • analizuoja užsienio šalių patirtį kelių ir tiltų priežiūros srityje, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas šiuo klausimu;
 • organizuoja naujos technikos, naujų technologijų ir progresyvių medžiagų įdiegimą kelių ir tiltų priežiūros srityje;
 • kontroliuoja sutarčių dėl gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudų kompensavimo projektus;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis, kad būtų pasiekti Kelių direkcijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį susisiekimo inžinerijos srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių projektavimą, tiesimą, taisymą, priežiūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą ir mokėti juos taikyti praktiškai;mokėti analizuoti, vertinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus, gebėti prognozuoti, įvardinti iškilusias problemas ir teikti pasiūlymus, kaip jas spręsti, taikyti naujas žinias ir įgūdžius;
 • mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, mokėti naudotis geografinėmis informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis, sugebėti analizuoti ir vertinti geografinėse informacinėse sistemose sukauptą erdvinę ir aprašomąją informaciją, skaitmeninius ir koordinuotus erdvėje duomenis.
CVB client

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: