Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Darbo pobūdis

1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininkas yra įstaigos vadovas, valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 19
 • Inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros vykdymą.III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja ir organizuoja Inspekcijos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Inspekcijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 • užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Inspekcijos nuostatų ir kitų teisės aktų;
 • nustatytąja tvarka teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Inspekcijos struktūrą, tvirtina Inspekcijos darbo tvarkos taisykles, administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;
 • nustatytąja tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, skiria pareiginės algos priedus, priemokas, pašalpas, suteikia atostogas;
 • nustatytąja tvarka skatina Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, skiria jiems tarnybines nuobaudas, organizuoja jų kvalifikacijos tobulinimą;
 • garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • užtikrina racionalų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • veikia Inspekcijos vardu, atstovauja jai visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
 • kasmet I metų ketvirtį aplinkos ministrui pateikia Inspekcijos praeitų metų veiklos ataskaitą;
 • sudaro komisijas, reikalingas Inspekcijos funkcijoms vykdyti;
 • priima pats arba įgalioja kitus Inspekcijos darbuotojus priimti sprendimus, išnagrinėjus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
 • leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi, arba įgalioja tikrinti kitus Inspekcijos darbuotojus;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos administracijos padalinių veiklą arba įgalioja savo pavaduotojus, užtikrina, kad, įgyvendinant metinius veiklos planus, optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;
 • užtikrina valdomų ir (arba) tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą ir jų atitikį vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams;
 • saugo Inspekcijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą, prireikus savo įsakymu gali paskirti vieną iš Inspekcijos valstybės tarnautojų saugoti antspaudą ir būti atsakingam už jo naudojimą;
 • vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas;
 • vykdo kitus su Inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Inspekcijos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su teisės aktų rengimu ar taikymu teritorijų planavimo, projektavimo arba statybos srityse, ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta aplinkos ministro patvirtintuose pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašuose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, projektavimą bei statybos darbų vykdymą, mokėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo bei kalbos kultūros taisykles.
CVB client

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: