Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Pareigybės aprašymas

VANDENS IR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO POLITIKOS GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,5.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti ir įgyvendinti geležinkelių transporto politiką, užtikrinti, kad Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai, susiję su geležinkelių transportu, būtų perkelti į nacionalinę teisę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – geležinkelių transporto – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, geležinkelių transporto veiklą;
4.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto veiklą;
4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelių transporto veiklą: viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių valdymą, šių objektų ir jų užimamos valstybinės žemės perdavimą valdyti patikėjimo teise ir nuomą; prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių suteikimą; naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra ir geležinkelių paslaugų įrenginiais apmokestinimą; viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimą; geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimą; sankcijų už geležinkelių transporto rinkos reguliuotojų sprendimų nevykdymą skyrimą; keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu licencijavimą; įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra ir Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiais geležinkelių paslaugų įrenginiais civilinės atsakomybės draudimą; geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos ribų ir apribojimus šių zonų žemės naudotojams nustatymą;
5.2. teikia pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų geležinkelių transporto politikos klausimais;
5.3. teikia pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos dokumentų, geležinkelių transporto politikos srities planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus;
5.4. geležinkelių transporto politikos srityje analizuoja tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų;
5.5. palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai Tarptautinės vežimų geležinkeliais organizacijos (toliau – OTIF) ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose geležinkelių politikos klausimais;
5.6. analizuoja užsienio valstybių, Europos Sąjungos, OTIF ir kitų tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktus ir konvencijas geležinkelių transporto politikos klausimais, teikia su tuo susijusius pasiūlymus;
5.7. teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę (acquis communautaire);
5.8. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas geležinkelių transporto politikos klausimais Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms dėl jų pateiktų pozicijų;
5.9. organizuoja geležinkelių transporto darbo grupių posėdžius, juose priimtų sprendimų įgyvendinimą ir pats juos įgyvendina;
5.10. atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose geležinkelių transporto politikos klausimais;
5.11. kaupia, sistemina informaciją, susijusią su geležinkelių transporto politika, būtiną geležinkelių transporto sričiai reguliuoti;
5.12. rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms geležinkelių transporto politikos klausimais;
5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vyresniojo patarėjo, kuruojančio geležinkelių transporto klausimus, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus.

Other company job ads:

All ads of this company (198) »