Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityje (išskyrus turizmo, rekreacines ir statybos paslaugas), įgyvendinti priemones, saugančias vartotojus nuo nesaugių ir nekokybiškų vartojimo paslaugų, pagal kompetenciją užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą vartojimo paslaugų srityje, nagrinėti valstybės institucijų, asociacijų, vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus dėl vartotojų teisių pažeidimų vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka;
 • rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • kartu su Teisės skyriumi, pagal poreikį, dalyvauja teismuose įtraukus Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą į bylos nagrinėjimą, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, ar šie aktai atitinka vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityse, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, tarpinstituciniuose susitikimuose, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką šiose srityse;
 • kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo paslaugų srityse.
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant vartojimo paslaugų rinkos priežiūrą, tiriant, ar į rinką tiekiamos vartojimo paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę, informacijos teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių vartojimo paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas vartojimo paslaugų rinkos priežiūros srityje;
 • esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka patikrinimus, dalyvauja organizuojant pavojingų vartojimo paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais vartojimo paslaugų srityje, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, vartojimo paslaugų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina vartojimo paslaugų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje;
 • rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityse, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės;
 • teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia Skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Administracinių nusižengimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Visuomenės sveikatos priežiūros, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, valstybės tarnyba ir viešuoju administravimu susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautiniais teisės aktais vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: