Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Veterinarijos sanitarijos skyriaus Vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Veterinarijos sanitarijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Tarnybos Skyriaus vyriausiojo specialisto-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigybė reikalinga Skyriaus uždavinių įgyvendinimui, vartotojų interesų apsaugos užtikrinimui, kad į šalies rinką tiekiami gyvūninės kilmės maisto produktai atitiktų Lietuvos Respublikos ir kitais teisės aktais įteisintus maisto saugos, kokybės ir ženklinimo atitikties nustatytus reikalavimus, taip pat eksportuojamo į trečiąsias šalis gyvūninio maisto teisės aktais nustatytų reikalavimų užtikrinimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti sistemingą, patikimą bei stabilų darbą gyvūninio maisto srityje, atitinkantį Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius maisto ir vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse, vykdo funkcijas:
 • teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektams, reglamentuojantiems gyvūninio maisto sektorių; dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančių gyvūninio maisto saugos, kokybės ir ženklinimo reikalavimų keitimus; analizuoja dokumentaciją ir informaciją, susijusią su gyvūninių maisto produktų sauga ir kokybe;
 • saugo vartotojų interesus, kad į šalies rinką įvežami ir eksportui tiekiami gyvūniniai maisto produktai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;
 • analizuoja ir sistemina informaciją apie vykdančius eksportą į trečiąsias šalis gyvūninio maisto tvarkymo subjektus, jų veiklą, būklę, nustatytų sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymąsi, kontrolės metu nustatytų trūkumų nustatytais terminais pašalinimą, pildo trečiųjų šalių klausimynus (dėl gyvūninės kilmės produktų), analizuoja jų teisės aktus bei ruošia šalių lygiavertiškumo įgyvendinimą taikomiems reikalavimams;
 • tiria pranešimus, susijusius su gyvūniniu maistu ir gautus per skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą, administravimo ir bendradarbiavimo sistemą ir maisto klastojimo sistemą;
 • tiria vartotojų skundus ir prašymus;
 • analizuoja dokumentaciją ir informaciją, susijusią su kuruojama sritimi, teikia metodinę pagalbą teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų specialistams;
 • konsultuoja suinteresuotus asmenis laboratorinių rodiklių gyvūniniuose maisto produktuose klausimais;
 • atstovauja Tarnybą kitose valstybės institucijose, įstaigose, organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose, bendradarbiavimo projektuose;
 • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
 • nuolatos konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Vedėjui) ir kitoms institucijoms aktualiais gyvūninių maisto produktų saugos, kokybės, ženklinimo gerinimo, rinkos priežiūros, eksporto į trečiąsias šalis klausimais;
 • rengia informaciją kuruojamos srities klausimais ir, esant reikalui, ją pristato žiniasklaidai;
 • pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą-valstybinį maisto produktų inspektorių, jam nesant;
 • savo veikloje vadovautis Įstatymais, Tarnybos Vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos arba visuomenės sveikatos krypties arba maisto studijų krypties, maisto mokslo, arba maisto žaliavų kokybės ir saugos krypties išsilavinimą;
 • 2 mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitomis nuostatomis, veterinarijos, maisto saugos ir vartotojų teisių apsaugos maisto srityje teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat darbo santykių reguliavimą, valstybės politiką maisto saugos, kokybės ir ženklinimo, vartotojų teisių apsaugos maisto srityse, kitus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais
 • būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer;
 • mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.
CVB client

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: