Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vidaus administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Panevėžys - Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Vidaus administravimo skyriaus (toliau – skyrius) Dokumentų valdymo poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – miestas) vykdyti, lietuvių kalbos klaidų prevencijai atlikti ir Savivaldybės rengiamiems teisės aktams, nurodytiems šiame pareigybės aprašyme, redaguoti.
 • Pagal valstybės skiriamus asignavimus vykdydamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę – vyriausiasis specialistas atlieka tokias funkcijas:
 • Tikrina:
 • ar miesto institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos (toliau – juridiniai asmenys) valdymo, apskaitos, atskaitomybės, finansinius ir techninius dokumentus tvarko valstybine kalba; ar šiuose dokumentuose laikomasi teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos taisyklingumo reikalavimus; ar miesto juridiniai asmenys Lietuvos teritorijoje susirašinėja valstybine kalba;
 • ar miesto juridinių asmenų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas; ar gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
 • ar oficialūs miesto juridinių asmenų renginiai vyksta valstybine kalba (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus), ar verčiama į valstybinę kalbą, jeigu kalbėtojas vartoja kitą kalbą;
 • ar miesto televizijų viešai demonstruojamos audiovizualinės programos, kino filmai verčiami į valstybinę kalbą arba rodomi su lietuviškais subtitrais (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus);
 • ar miesto visuomenės informavimo priemonės (spauda, televizija, radijas ir kt.) laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
 • ar miesto viešieji užrašai yra valstybine kalba; ar jie taisyklingi; ar valstybinė kalba vartojama miesto juridinių asmenų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose;
 • ar miesto juridinių asmenų interneto svetainėse laikomasi taisyklingos lietuvių kalbos normų.
 • Nagrinėja miesto juridinių ir fizinių asmenų skundus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.
 • Žodžiu arba raštu įspėja juridinius asmenis dėl valstybinės kalbos nevartojimo ar lietuvių kalbos normų pažeidimo.
 • Įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal ATPK 911–917 straipsnius.
 • Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas pagal ATPK 911–917 straipsnius.
 • Vykdo specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus.
 • Siekdamas, kad mieste būtų laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus:
 • teisės aktų nustatyta tvarka derina miesto išorinės reklamos projektus;
 • derina memorialinių lentų, paminklų, iškabų užrašų projektus;
 • prireikus rengia metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
 • konsultuoja miesto juridinius ir fizinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
 • prireikus rengia Savivaldybės teisės aktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais projektus;
 • prireikus skelbia aktualią informaciją kalbos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
 • palaiko ryšius ir keičiasi informacija su Savivaldybės darbuotojais, Valstybine kalbos inspekcija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, savivaldybių kalbos tvarkytojais, Lietuvių kalbos draugija, miesto juridinių asmenų vadovais ar jų atstovais;
 • dalyvauja Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo darbo grupės darbe;
 • planuoja ir organizuoja savo veiklą, rengia ataskaitas;
 • tvarko korespondenciją, bylas valstybinės kalbos vartojimo klausimais.
 • Už Savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas atlieka papildomas funkcijas, susijusias su Savivaldybės dokumentų projektų rengimu:
 • Redaguoja ir derina Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų rengiamus:
 • Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
 • Savivaldybės tarybos sprendimais tvirtinamų taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis, projektus;
 • Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais ir jais tvirtinamų dokumentų (taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis) projektus;
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais (išskyrus susijusius su vaiko globa / rūpyba, asmenų įrašymu į socialinės rizikos šeimų apskaitą, personalo, finansų ir turto valdymu) ir jais tvirtinamų dokumentų (taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis) projektus;
 • raštų, siunčiamų valstybės valdžios institucijoms (Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, Vyriausybės atstovui, Savivaldybių asociacijai), kuriuos pasirašo Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vadovai, projektus.
 • Konsultuoja Savivaldybės darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.
 • Pagal savo kompetenciją dalyvauja Tarybos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe.
 • Teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo ir kontrolės klausimais.
 • Pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami su valstybinės kalbos vartojimu ir taisyklingumu susiję klausimai.
 • Atlieka kitus poskyrio ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, atitinkančius pareigybės funkcijas.
 • Nesant kito poskyrio vyriausiojo specialisto, atliekančio valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, kalbos klaidų prevenciją, pavaduoja jį.

Reikalavimai

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą;Punkto pakeitimas:Administracijos direktoriaus 2017-01-12 įsakymas Nr. A-2
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;
 • gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
CVB client

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: