Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Vidaus audito skyrius vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas)(Pareiginės algos koeficientas - 9. Konkursą laimėjęs pretendentas prieš skiriant į pareigas turės gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“) (karjeros

Vilnius - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2019 m. rugpjūčio 19 d.

įsakymu Nr. 1V-725


VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Pareigybė reikalinga atlikti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija), viešųjų juridinių asmenų prie ministerijos ir ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditus, kaupti, analizuoti ir vertinti jų metu gaunamą informaciją, teikti pasiūlymus dėl ministerijos, viešųjų juridinių asmenų prie ministerijos ir ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus audito.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos arba vadybos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ekonomikos arba vadybos, arba audito, arba vidaus audito, arba apskaitos srityse;

4.3. būti gerai susipažinęs su norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, tarptautiniais audito standartais;

4.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės turto naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, įstaigų ir įmonių veiklą, buhalterinę apskaitą, teisės aktų rengimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;

4.5. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų bei Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su Europos Sąjungos finansuojamomis paramos programomis, nuostatomis;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

4.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.8. sugebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer;

4.11. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu (pagal Europass).


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Siekiant įgyvendinti teisės aktais skyriui pavestus uždavinius šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Tikrina ir vertina ministerijos, viešųjų juridinių asmenų prie ministerijos ir ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

5.1.1. veiklą, ar ji atitinka tikslus bei uždavinius, įstatymus bei kitus norminius teisės aktus;

5.1.2. strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, biudžeto asignavimo valdytojų programų vykdymą;

5.1.3. finansinių ataskaitų duomenų teisingumą ir finansinės apskaitos patikimumą;

5.1.4. lėšų panaudojimą;

5.1.5. valdomo, naudojamo ir/ar disponuojamo turto apskaitą ir apsaugą;

5.1.6. turto įsigijimą ir viešųjų pirkimų procedūras;

5.1.7. valstybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais;

5.1.8. darbo organizavimo ir intelekto išteklių panaudojimo efektyvumą;

5.1.9. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymą;

5.1.10. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą bei Europos Sąjungos programų įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės procedūras.

5.1.11 ar vykdomos audituojamo subjekto ir jo struktūrinių padalinių nuostatuose, pareigybių aprašymuose ir pareiginėse instrukcijose nustatytos funkcijos, ar optimali audituojamo subjekto organizacinė struktūra ir personalo sudėtis.

5.2. Atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus.

5.3. Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito).

5.4. Rengia vidaus auditoriaus ataskaitas ir (ar) vidaus audito ataskaitas; supažindina atsakingus už atitinkamą darbo sritį audituoto subjekto valstybės tarnautojus arba darbuotojus su vidaus auditų metu nustatytais ir apibendrintais faktais, aptaria su jais jų veiklos tobulinimo ir nustatytų trūkumų šalinimo galimybes.

5.5. Vidaus audito skyriaus vedėjo pavedimu paskirtas vidaus audito grupės vadovu, rengia galutinės vidaus audito ataskaitos projektą su išvadomis ir rekomendacijomis. Teikia galutinės vidaus audito ataskaitos projektą Vidaus audito skyriaus vedėjui.

5.6. Vidaus audito skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus, kaip tobulinti vidaus audito darbo dokumentus.

5.7. Užtikrina vidaus audito metu paimtų dokumentų bei jų kopijų saugumą.

5.8. Kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus pažeidimų prevencijos klausimais.

5.9. Vidaus audito metu nustatęs pažeidimų, apie juos nedelsdamas praneša skyriaus vedėjui.

5.10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su vidaus auditu.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »