Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešintų seniūnijos Seniūnas (savivaldybėje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Anykščiai - Anykščių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Viešintų seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Seniūno pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – seniūnijos veiklą, atlikti seniūnijos vidaus administravimą, organizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei kitais teisės aktais nustatytų seniūnijos funkcijų įgyvendinimą ir įvairioms seniūnijos gyventojų problemoms spręsti.III. VEIKLOS SRITYS
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas bendrosios

Šias pareigas einantis tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Atlieka seniūnijos vidaus administravimą.
 • Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
 • Kartu su seniūnaičiais ir bendruomenių atstovais nustato remontuojamų ar statomų objektų darbų prioritetus.
 • Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
 • Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo.
 • Organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybei priklausančių bendro naudojimo teritorijų, parkų, gėlynų, kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, veikiančių ir neveikiančių kapinių, senkapių, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimo priežiūrą.
 • Vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių ir savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų statinių techninę priežiūrą.
 • savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą.
 • dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje. Organizuoja laikinuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, instruktuoja darbo saugos klausimais.
 • Atlieka viešuosius pirkimus. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
 • Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus prekybai.
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus.
 • Išduoda leidimus laidoti.
 • Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos skyrių paklausimus ir rengia atsakymus seniūnijos veiklos klausimais.
 • Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.
 • Pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.
 • Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
 • šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui; ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.
 • Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
 • Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento ir savivaldybės tarybos rinkimus, referendumus.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja seniūnaičių rinkimus.
 • Dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje.
 • Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui.
 • Organizuoja ir kontroliuoja avarinių ir pavojingai augančių medžių šalinimo darbus kapinėse bei viešosiose erdvėse.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos priemones. Kartu su socialiniais darbuotojais rūpinasi šeimomis, kurios yra įrašytos į socialinės rizikos šeimų sąrašus ir jose augančių vaikų gerove.
 • Bendradarbiaujant su socialinio darbo organizatoriumi ir kitomis įstaigomis rūpinasi vienišais, neįgaliais, senyvo amžiaus gyventojais, padeda spręsti jiems iškilusias problemas.
 • Informuoja atitinkamas tarnybas apie poreikį gaudyti beglobius gyvūnus seniūnijos teritorijoje.
 • Padeda organizuoti maisto produktų, skirtų labiausiai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, dalinimą.
 • Padeda seniūnijos teritorijoje esančioms kultūros ir švietimo įstaigoms bei nevyriausybinėmis organizacijoms organizuoti valstybinių švenčių paminėjimus, kultūrinius, sporto ir kitus renginius.
 • Užtikrina priešgaisrinę saugą seniūnijos valdomose patalpose.
 • Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą; vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių teisės pažeidimų kodeksą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų bei viešųjų darbų organizavimą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, notarinių veiksmų atlikimą.
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų bendrą darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
 • mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus; gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti jos darbą.
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Anykščių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: