Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešosios tvarkos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Gargždai - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės deleguotų mobilizacijos funkcijų įgyvendinimui savivaldybėje, įgyvendinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą savivaldybėje, nagrinėti gyventojų skundus, vykdyti patikrinimus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
 • Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją Vyriausybės nustatyta tvarka rengia institucijos mobilizacijos planą;
 • vykdo valstybės mobilizacijos planą ir institucijos mobilizacijos planą, valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotį ir mobilizacinius nurodymus;
 • teikia kitiems mobilizacijos sistemos subjektams reikalingus duomenis ir informaciją;
 • teikia siūlymus dėl valstybės mobilizacijos plano keitimo;
 • Vyriausybės nustatyta tvarka parengia ir tvarko institucijos ir jai pavaldžių įstaigų civilinį mobilizacinio personalo rezervą;
 • nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį pavestoms funkcijoms atlikti paskelbus mobilizaciją ir (ar) teikiant priimančiosios šalies paramą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka parengia mobilizacinių užsakymų ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;
 • įstatyme nustatytais atvejais organizuoja naudojant institucijos civilinį mobilizacinio personalo rezervą, atlieka kitas įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas mobilizacijos, demobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijas;
 • teikia siūlymus Mobilizacijos departamentui arba Vyriausybei dėl lėšų poreikio nurodytoms funkcijoms atlikti;
 • teikia siūlymus Mobilizacijos departamentui dėl mobilizacijos ir (ar) priimančiosios šalies paramos teisinio reglamentavimo tobulinimo;
 • dalyvauja vykdant mobilizacinius ir priimančiosios šalies paramos mokymus;
 • teikia valstybės ar savivaldybių įstaigoms pasiūlymus korupcijos prevencijos klausimais;
 • nustato ir teikia priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą savivaldybių bei nevalstybinėse įstaigose;
 • pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje;
 • užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai savivaldybių bei nevalstybinėse įstaigose, pagal kompetenciją rengia ir teikia tvirtinti kovos su korupcija programas;
 • atlieka savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia savivaldybės įstaigos institucinių, taip pat šakinių kovos su korupcija programų projektus ir jų pakeitimo projektus;
 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais, analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su savivaldybės įstaigos vadovu paviešina kitiems savivaldybės įstaigos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;
 • teikia savivaldybės įstaigos vadovui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės savivaldybės įstaigos veiklos srityje, kad šioje įstaigoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais valstybės ar savivaldybės įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;
 • atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole savivaldybės įstaigoje susijusią veiklą;
 • teikia informaciją specialiųjų tyrimų tarnybai apie savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo eigą, organizuoja antikorupcinius mokymus savivaldybės darbuotojams;
 • kompetencijos ribose prižiūri, kaip rajone laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės priimtų teisės aktų reikalavimų;
 • nagrinėja gautus pranešimus, skundus, pareiškimus ir pan., teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus;
 • kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja patikrinimuose administraciniams teisės pažeidimams nustatyti;
 • rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais;
 • tikrina, kaip renginių metu organizatoriai laikosi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Klaipėdos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisyklių bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atitinkamuose įsakymuose nurodytų reikalavimų;
 • pagal savo kompetenciją renka informaciją apie rajone esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;
 • tiria administracinius nusižengimus, vykdo administracinių bylų teiseną;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus;
 • priima pranešimus, teikia su ja susijusią informacija, pateikia juos registruoti Savivaldybės dokumentų elektroninio valdymo sistemoje „Kontora“, kontroliuoja jų vykdymo eigą;
 • perduoda gautą informaciją skyriaus vedėjui ir darbuotojams;
 • perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru, policija ir kitomis valstybinėmis institucijomis;
 • Savivaldybės elektroninio dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ar kitose dokumentų ar informacijos registravimo sistemose tvarko jam sukurtus pavedimus, užduotis;
 • pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl teisės aktų pakeitimų;
 • atlieka Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos sekretoriaus pareigas;
 • glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba įgyvendinant korupcijos prevencijos įstatymą savivaldybėje.
 • vykdo antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą;
 • įstaigoje vykdo teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
 • vykdo kitas vienkartines užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriui pavestais uždaviniais ir strateginiais tikslais;
 • pavaduoja Skyriaus vedėją ar specialistą, jų nesant.
 • Esant reikalui, pagal patvirtintą grafiką, vyriausiasis specialistas dirba pamainomis, slenkančiu grafiku.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos įsakymais, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymais, vietos savivaldos institucijų veiklą bei šių institucijų kompetencijai priskirtais klausimais;
 • turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
CVB client

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: