Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Darbo pobūdis

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga užtikrinti skyriaus nuostatuose nurodytų funkcijų, susijusių su turto valdymo sritimi, įgyvendinimą, pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų ūkinę veiklą, susijusią su nuteistųjų (suimtųjų) materialiniu ir buitiniu aprūpinimu, maitinimu, pataisos pareigūnų aprūpinimu tarnybinėmis uniformomis, įstaigų automobilių eksploatavimu, kontroliuoti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės turto valdymo dokumentų parengimą ir įkalinimo įstaigose esančių parduotuvių veiklą.
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus nuostatų įgyvendinimą ir Kalėjimų departamento strateginių tikslų pasiekimą, koordinuoja skyriaus funkcijų, susijusių su turto valdymo sritimi, įgyvendinimą, formuoja tikslus ir uždavinius, paskirsto kitiems skyriaus darbuotojams ir pats vykdo vedėjo pavedimus, susijusius su turto valdymo sritimi, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ūkine veikla, nuteistųjų (suimtųjų) materialiniu ir buitiniu aprūpinimu, maitinimu, pataisos pareigūnų aprūpinimu tarnybinėmis uniformomis, įstaigų automobilių eksploatavimu, įkalinimo įstaigose esančių parduotuvių veikla, kontroliuoja jų vykdymą, atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų, susijusių su turto valdymo sritimi, įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją savarankiškai rengia teisės aktų ir sutarčių projektus arba organizuoja teisės aktų ir sutarčių projektų rengimą, jų derinimą, užtikrindamas tinkamą Kalėjimų departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
 • rengia Kalėjimų departamento patikėjimo teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo dokumentų projektus, užtikrindamas turto valdymą teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoja ir vertina pavaldžių įstaigų teikiamus sprendimų projektus dėl nekilnojamojo turto nuomos, panaudos, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo, teikia išvadas ir pasiūlymus, užtikrindamas turto valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal kompetenciją analizuoja turto poreikį, rengia pirkimo paraiškas turtui įsigyti, teikia apibendrintus duomenis skyriaus vedėjui dėl prekių, paslaugų ir darbų poreikio, teikia siūlymus dėl racionalaus ir ekonomiško Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų turto valdymo;
 • pagal kompetenciją užtikrina Kalėjimų departamento jam pavaldžių įstaigų ūkinės veiklos kontrolę, susijusią su nuteistųjų (suimtųjų) materialiniu ir buitiniu aprūpinimu, maitinimu, pataisos pareigūnų aprūpinimu tarnybinėmis uniformomis ir tarnybinių automobilių eksploatavimu;
 • rengia teisės aktų, reglamentuojančių įkalinimo įstaigose esančių parduotuvių veiklą, patalpų nuomos, skirtos įkalinimo įstaigose esančių parduotuvių veiklai organizuoti, sutarčių ir kitų reikalingų dokumentų projektus, užtikrina patalpų nuomos, skirtos įkalinimo įstaigose esančių parduotuvių veiklai organizuoti, sutarčių vykdymo ir jų administravimo kontrolę;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie įkalinimo įstaigose veikiančiose parduotuvėse parduodamų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų kainų patikrinimus, kartą per mėnesį rengia pažymas ir teikia jas skyriaus vedėjui, užtikrindamas nuolatinę parduodamų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų asortimento ir jų kainų stebėseną bei kontrolę;
 • pagal kompetenciją teisės aktų ir Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka rengia dokumentų, susijusių su turto valdymo sritimi, bylas bei perduoda jas saugoti į Kalėjimų departamento archyvą;
 • dalyvauja atliekant valstybei nuosavybės teise priklausančio Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ar naudojamo turto inventorizaciją;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į nuteistųjų (suimtųjų) ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
 • dalyvauja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų tiksliniuose patikrinimuose skyriaus kompetencijos klausimais, rengia šių patikrinimų pažymas ir teikia pasiūlymus dėl nustatytų trūkumų šalinimo;
 • pagal kompetenciją konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas, organizuoja mokymus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams ūkio ir turto valdymo klausimais;
 • vykdydamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, atsiskaito ir atsako skyriaus vedėjui už savalaikį tarnybinių pavedimų vykdymą, teisingų duomenų ir informacijos pateikimą laiku;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai, skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių studijų srities teisės ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto administravimo, įsigijimo, planavimo, turto pirkimo ir sutarčių vykdymo srityje;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų ūkinę veiklą, valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

Other company job ads:

All ads of this company (124) »