Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Visaginas - Visagino savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) darbą, užtikrinti Visagino savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų teisėtumą ir Visagino savivaldybės įstaigų vykdomų viešųjų pirkimų kontrolę ir priežiūrą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja Skyriaus darbą pagal jo nuostatus, jam vadovauja, rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti metinius Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planų projektus, atsižvelgiant į poreikius pagal viešųjų pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis ir patvirtintas lėšas pagal Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktus duomenis;
 • pasibaigus ketvirčiui, teikia ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui apie ketvirčio viešųjų pirkimų plano įvykdymą bei apie įvykdytų ar nutrauktų viešojo pirkimo sutarčių vykdymą;
 • kontroliuoja per kalendorinius metus atliktų mažos vertės viešųjų pirkimų bei įvykdytų ar nutrauktų viešojo pirkimo sutarčių ataskaitų pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja Savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų pirkimo dokumentų projektų parengimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • organizuoja viešuosius pirkimus, atliekamus naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogu;
 • užtikrina ir kontroliuoja tinkamą skelbtinos, su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos, perdavimą skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje;
 • tikrina, ar pasirašomi papildomi susitarimai dėl viešojo pirkimo sutarčių pakeitimo, papildymo ar nutraukimo atitinka viešojo pirkimo dokumentuose pateiktą viešojo pirkimo sutartį;
 • organizuoja bei užtikrina tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
 • vykdo viešojo pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų vadovus bei jų įgaliotus asmenis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
 • atstovauja Skyrių veikloje su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais. Savivaldybės administracijos direktoriaus raštišku įgaliojimu atstovauja Savivaldybės administraciją teismuose bylose, susijusiose su Savivaldybės administracijos vykdomais (vykdytais) viešaisiais pirkimais, bei kitose institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • organizuoja tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, projektų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, įgaliojimų, kuriais įgaliojama kita perkančioji organizacija atlikti viešojo pirkimo procedūras, sudarymo projektų, Savivaldybės institucijų sprendimų projektų, kitų su pirkimais susijusių vidaus dokumentų projektų parengimą ir įgyvendinimą laiku;
 • atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir jų pakeitimų stebėseną, ir laiku inicijuoja (organizuoja) lokalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su pakeitimų įgyvendinimu, organizuoja kitų skyrių informavimą;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;
 • tvarko viešųjų pirkimų paraiškų ir tiekėjų apklausos pažymų registrus;
 • kaupia ir sistemina pirkimų organizatorių vykdomų pirkimų dokumentus: pirkimo paraiškas, tiekėjų apklausos pažymas, pirkimų ataskaitas;
 • nustatyta tvarka rengia pirkimų dokumentus (sąskaitas, nurašymo aktus ir t. t.) ir perduoda juos Apskaitos skyriui;
 • priima pirkimų organizatorių ataskaitas, apibendrina jas ir pateikia apibendrintų pirkimų ataskaitą Administracijos direktoriui;
 • vykdo pirkimų organizatoriaus funkcijas, aprūpina savivaldybės institucijas inventoriumi reprezentaciniams ir protokoliniams tikslams; užtikrina tinkamą šio inventoriaus priežiūrą ir apsaugą;
 • vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, bei kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius teisės aktus;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendro darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sutelkti pavaldžius specialistus komandiniam darbui;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

Other company job ads:

All ads of this company (124) »