Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (budėtojas) (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

VILNIAUS MIESTO VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (BUDĖTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (budėtojas) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vaiko teisių ir interesų gynimą ir apsaugą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – vaiko teisių apsaugos – veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį pedagogikos (edukologijos) ar psichologijos, ar socialinio darbo, ar teisės krypties išsilavinimą ir darbo patirties psichologijos ir (ar) socialinio darbo, ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) specialiosios pedagogikos, ir (ar) edukologijos, ir (ar) teisės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ir (ar) projektų (programų), susijusių su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo srityje arba aukštąjį išsilavinimą ar aukštąjį koleginį išsilavinimą ir 1 metų darbo patirtį psichologijos ir (ar) socialinio darbo, ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) specialiosios pedagogikos, ir (ar) edukologijos, ir (ar), teisės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ir (ar) projektų (programų), susijusių su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo srityje;
4.2. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.3. išmanyti įvairių amžiaus tarpsnių vaikų raidos ypatumus ir su jais susijusius socialinius, emocinius poreikius, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir įvertinti individualius jo poreikius;
4.4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkit, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
4.8. gebėti suteikti pirmąją pagalbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nedelsdamas teisės aktų nustatyta tvarka imasi būtinų reagavimo veiksmų, siekdamas užtikrinti vaiko teises ir interesus bei vaiko saugumą;
5.2. atstovauja vaiko teisėms ir interesams, išklauso vaiką, gebantį reikšti savo pažiūras tiesiogiai, o jeigu to padaryti neįmanoma, – per atstovą ir priima sprendimą, atsižvelgdamas į vaiko norus, jeigu tai neprieštarauja paties vaiko interesams;
5.3. Skyriaus vyresniojo patarėjo pavedimu vykdo nuolatinės globos (rūpybos) priežiūrą, lanko globojamą (rūpinamą) vaiką;
5.4. dalyvauja ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;
5.5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja vykdymo procese, vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus;
5.6. atlieka šeimos buities sąlygų ištyrimą, išklauso vaiko nuomonę ir rengia išvadą;
5.7. registruoja Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;
5.8. bendradarbiauja, organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose su savivaldybių administracijomis, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, vykdo prevencinę veiklą;
5.9. konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis vaiko teisių apsaugos ir gynimo klausimais;
5.10. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, susijusius su vaiko teisių apsauga, gynimu ir rengia atsakymų projektus į juos;
5.11. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo, vyresniojo patarėjo, patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vyresniajam patarėjui, kuruojančiam Skyriaus vyriausiųjų specialistų (budėtojų) darbą.
CVB client

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: