Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Darbo pobūdis

 • Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 12
 • Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apsaugos tvarkybos administravimo funkcijas skyriaus veiklos teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją užtikrina, kad Skyriaus priimami administraciniai sprendimai ir administraciniai aktai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos Seimo priimtiems teisės aktams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;
 • teikia į Skyrių besikreipiantiems asmenims metodinę pagalbą dėl kultūros paveldo apsaugos, teritorinio padalinio vedėjo pavedimu nagrinėja jų skundus, prašymus, pranešimus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytu terminu teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai ar planuojami atlikti tvarkybos darbai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
 • rengia ir išduoda pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus ir raštiškus pritarimus, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą privalomas teritorijų planavimo sąlygas, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą privalomas tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas;
 • rengia motyvuotas išvadas ir priima sprendimus dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių suderinimo pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) išduotas planavimo sąlygas, tikrina, ar rengiami teritorijų planavimo dokumentai atitinka paveldosaugos reikalavimus, ar šių dokumentų planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka derinimus, kai valstybei nuosavybės teise priklausančiame kultūros paveldo objekte organizuojami masiniai renginiai, jų metu naudojami laikinieji statiniai, įrenginiai ar techninės priemonės;
 • sprendžia, ar Skyrius turi duoti sutikimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 6 d. ir 20 str. 2 d. nustatytais atvejais;
 • pagal savo kompetenciją atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;
 • kaupia, tvarko, sistemina ir skleidžia žinias apie kultūros paveldą;
 • bendradarbiauja su savivaldybių paveldosaugos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, fondais ir kitomis viešosiomis įstaigomis kultūros paveldo apsaugos klausimais;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, rengia procesinius bei kitus dokumentus teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, teikia informaciją Departamentui apie kultūros paveldą;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja organizuojant su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
 • teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • sudaro ir išduoda kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus;
 • atstovauja Departamentui statybos užbaigimo komisijose, nuolatinėse statybos ir kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo komisijose;
 • rengia leidimus tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti ir teikia Skyriaus vedėjui pasirašyti;
 • teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas;
 • vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • 1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų studijų srities paveldosaugos krypties arba menų studijų srities architektūros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties (bakalauro arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;
 • mokėti skaityti ir analizuoti statybos projektus, tvarkybos projektus bei teritorijų planavimo dokumentus, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.
CVB client

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: