Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. O1E-131

VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos (šilumos, naftos, naftos produktų) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią šilumos energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą, naftos, naftos produktų laikymą, tiekimą bei kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas Skyriui priskirtoje teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Lietuvos Respublikos energetikos objektų ir energetikos (šilumos, naftos, naftos produktų) įrenginių valstybinė kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti inžinerijos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (energijos inžinerijos bakalauras);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį šilumos arba naftos energetikos sektoriuose;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos ir naftos energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas bei naftos ir naftos produktų tiekimą ir laikymą;

4.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.7. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinėmis programomis;

4.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja energetikos objektų, šilumos, naftos, naftos produktų įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus pažeidimus;

5.2. atlieka teisės aktuose nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų kontrolę;

5.3. dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su šilumos, naftos ir naftos produktų įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, šilumos energijos tiekimu ir vartojimu;

5.4. dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;

5.5. pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

5.6. šilumos, naftos ir naftos produktų sektoriuose atlieka įmonių energetinės veiklos įvertinimą;

5.7. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos ir naftos sektorių klausimais. Sprendžia ginčus tarp paklausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;

5.8. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų;

5.9. tiria energetikos objektų, šilumos, naftos, naftos produktų įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;

5.10. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos energijos vartojimu;

5.11. kontroliuoja energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas;

5.12. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

5.13. teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių šilumos, naftos įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;

5.14. tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos, naftos, naftos produktų) įrenginių eksploatavimo veiklai atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių eksploatavimo darbus, rengia nustatytos formos išvadas;

5.15. kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pagrįstumą;

5.16. kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos, naftos, naftos produktų) įrenginių eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų; esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo;

5.17. kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pagrįstumą;

5.18. pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant šilumos, dujų, naftos, naftos produktų energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui;

5.19. kontroliuoja, kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose;

5.20. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

5.21. periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus;

5.22. kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji gali didesnė kaip 12 kW, tikrinimo procesą;

5.23. atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą;

5.24. planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka;

5.25. vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: