Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius (PA koeficientas-7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Vilniaus VMVT) vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto-maisto produktų inspektoriaus pareigybės paskirtis – vykdyti efektyvią valstybinę negyvūninio maisto kontrolę maisto tvarkymo subjektuose, maisto saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi maisto, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą vykdo šias funkcijas:
 • kontroliuoja vidaus rinkai ir eksportui skirto negyvūninio maisto atitiktį saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymo teikimo ir kitiems privalomiesiems maisto tvarkymo reikalavimams įgyvendinimo laikymąsi;
 • vykdo negyvūninio maisto tvarkymo subjektų ir kitų asmenų valstybinę maisto kontrolę (įskaitant ir maisto tvarkymo subjektų savikontrolės sistemų kontrolę);
 • pagal kompetenciją atlieka muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo sandėliuose (importo, eksporto terminaluose) ir saugojimo sandėliuose iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką importuojamo negyvūninio maisto, dokumentų, atitikties bei fizinį patikrinimą, kontroliuoja reikalavimų laikymąsi, ima mėginius, siuntą lydinčius dokumentus žymi atitinkamais spaudais;
 • vykdo pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą;
 • vykdo su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybos, perdirbimo, pateikimo į rinką reikalavimų valstybinę kontrolę;
 • derina vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščius ir renka su valgiaraščiu derinimu susijusius dokumentus;
 • atlieka skubius patikrinimus, gavus informaciją iš kompetetingų institucijų apie įtariamus žmonių infekcinius susirgimus;
 • atlieka patikrinimus dėl nesaugaus maisto ar su maistu, besiliečiančių gaminių ir medžiagų pateikimo į rinką, renka, kaupia, analizuoja tyrimo metu gautą informaciją, pildo skubių pranešimų apie nesaugų maistą ar pašarus sistemoje (RASFF) nustatytos formos dokumentus, perduoda apibendrintą informaciją Vilniaus VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Viršininkas), vykdo kitus, su nesaugaus negyvūninio maisto susijusius veiksmus;
 • Vilniaus VMVT Viršininko pavedimu tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo;
 • atlieka subjektų įvertinimą dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimų (MTSPP) išdavimo (panaikinimo ar kitus su jais susijusius veiksmus);
 • atrenka maisto mėginius ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;
 • kontroliuoja higienos reikalavimų, nustatytų asmenims, kurie, eidami pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai liečia maistą, laikymąsi;
 • kontroliuoja pagal kompetenciją – alkoholio produktų atitiktį teisės aktų ir deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimams, alkoholio produktų gamybos, realizavimo, laikymo (saugojimo), vežimo, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų laikymąsi;
 • kontroliuoja šviežių vaisių ir daržovių, parduodamų pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitiktį privalomiesiems kokybės reikalavimams;
 • vykdo maisto tvarkymo subjektų priskyrimą rizikos grupėms ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;
 • duoda privalomus nurodymus maisto tvarkymo subjektams ir pildo maisto tvarkymo subjektų patikrinimo aktus, nustačius pažeidimus, kontroliuoja maisto tvarkymo subjektų pateiktus trūkumų šalinimo planus, jų įgyvendinimo terminus, vykdo jų registravimą dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS);
 • atlieka tyrimus ir pagal kompetenciją surašo asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktus, Administracinio teisės pažeidimo, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimo, Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo, protokolus, teikia Vilniaus VMVT Viršininkui siūlymus ir dokumentus dėl rinkos ribojimo ir kitų administracinių poveikio priemonių taikymo;
 • suveda patikrinimo duomenis į maisto kontrolės informacinę sistemą (FIS), DVS, administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR);
 • įgyvendina savo veikloje VMVT kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;
 • rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;
 • teikia pagal kompetenciją negyvūninio maisto tvarkymo subjektams konsultacijas;
 • pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia tikslines ataskaitas, rengia ir teikia maisto saugos kontrolės duomenų analizę;
 • pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį specialistą-maisto produktų inspektorių, jam nesant;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio VilniausVMVT Viršininko pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą.
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.
CVB client

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: