Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Visagino rūmų poskyris Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos apylinkės teismas

Darbo pobūdis

 • Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 5
 • Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole ar informacinėje pažymoje, sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su Teismo raštinės skyriui priskirtų funkcijų vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Utenos apylinkės teismo (toliau – Teismas) Visagino rūmai,adresas: Taikos pr. 80A, Visaginas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • teisėjui priėmus ieškinį, pareiškimą, prašymą ar skundą, paruošia ir išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims ieškinių, pareiškimų, skundų, atsiliepimų nuorašus su lydraščiais,pranešimais;
 • išrašo teismo šaukimus bei pranešimus proceso dalyviams, naudojantis teismų informacinėje sistemoje LITEKO paruoštais blankais, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, išsiunčia dokumentus, o jų nuorašus įsiūna į bylą, ruošia užklausimus ir raštus; teismo šaukimus siunčia proceso dalyviams, kad įteikimo pažymos grįžtų iki posėdžio datos; paskirtose nagrinėjimui bylose kontroliuoja teismo šaukimų proceso dalyviams įteikimą;
 • prieš teismo posėdį atrakina teismo posėdžių salės duris, ant durų iškabina iškabą apie posėdį, pasitikslina, kas iš šauktų asmenų atvyko, patikrina pagal asmens dokumentus, pasirūpina, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos, teismo nurodytu laiku, visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą teismo posėdžiui informuoja teisėją; pasibaigus posėdžiui, patikrina posėdžių salę, nuima iškabą ir užrakina posėdžių salės duris;
 • rašo teismo posėdžio protokolą ar informacinę pažymą;
 • paruošia ir įteikia arba išsiunčia proceso dalyviams teismo neįsiteisėjusių procesinių dokumentų nuorašus ir kopijas – nuosprendžius, sprendimus, nutartis, nutarimus, teismo įsakymus, baudžiamuosius įsakymus, pasirašo juos lydinčius dokumentus;
 • išrašo ir išduoda skubaus vykdymo vykdomuosius raštus;
 • įsiūna į bylą pažymas apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus, gautus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą ar informacinę pažymą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartį, prendimą, nuosprendį, nutarimą, sunumeruoja bylos lapus, surašo į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
 • visas bylas, esančias parengimo stadijoje, nagrinėjimo eigoje, sutvarko ir saugo seifuose pas teisėją ar teisėjo padėjėją; bylas, kurioms neduodama eiga, išsiuntus nutartį atitinkamai proceso šaliai, perduoda saugoti į Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrį;
 • teismų informacinėje sistemoje LITEKO suveda duomenis apie gautus ir įtrauktus į registrus dokumentus neišnagrinėtose bylose;
 • sistemoje LITEKO pildo kaltinamojo kortelę baudžiamosiose bylose ir pažeidėjo kortelę administracinių nusižengimų bylose;
 • visus atliekamus veiksmus civilinėse, baudžiamosiose, administracinių nusižengimų bei teikimų bylose reguliariai registruoja teismų informacinėje sistemoje LITEKO;
 • sistemoje LITEKO elektroninės bylos kortelės meniu skyriuje „Klasifikavimas“ priskiria teismo procesinio sprendimo kategoriją pagal atitinkamą kategorijų klasifikatorių, patikrina bylų priskyrimo kategorijoms teisingumą ir prireikus koreguoja bylų priskyrimą kategorijoms;
 • sistemoje LITEKO elektroninės bylos kortelės meniu skyriuje „Procesas“ prie atitinkamų procesinių įvykių įkelia visus byloje priimtus teismo procesinius (tarpinius ir galutinius) sprendimus (teismo nuosprendžius, baudžiamuosius įsakymus, nutartis, sprendimus, nutarimus ir teismo įsakymus) taip, kad elektroninėje bylos kortelėje matytųsi, kokiame teismo posėdyje ir kada buvo priimtas atitinkamas teismo procesinis prendimas;
 • nesant galimybės dokumento susieti su konkrečiu elektroninėje bylos kortelėje įvestu procesiniu įvykiu, dokumentus į LITEKO sistemą įkelia per elektroninės bylos kortelės meniu skyrių „Dokumentai“;
 • esant poreikiui, veda bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, apskaitos žurnalą;
 • parengia prašomų dokumentų kopijas neišnagrinėtose bylose;
 • išnagrinėtas ir įstatymų nustatyta tvarka sutvarkytas bylas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyriui;
 • kontroliuoja, kad sustabdytose bylose kartą į ketvirtį būtų siunčiami reikiami užklausimai;
 • informuoja Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrį apie sekančios dienos bylos nagrinėjimui reikiamų daiktinių įrodymų pristatymą;
 • įkelia į kompaktinę laikmeną ir prideda prie bylos neviešų teismo posėdžių garso įrašus;
 • parengia ir išsiunčia bylas apeliaciniam nagrinėjimui;
 • nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams;
 • išnagrinėtose civilinėse bylose, kai teismo sprendimu yra priteisiamos išlaidos valstybei, sistemoje LITEKO sukuria „prievolės mokėjimo užduotis“;
 • atsižvelgiant į teisėjų budėjimo grafiką, budi namuose poilsio ir švenčių dienomis (išskyrus Darbo kodekso 118 straipsnyje nurodytas išimtis), kad, esant reikalui, galėtų atlikti teismo posėdžių sekretoriaus funkcijas teisėjui atliekant ikiteismini tyrimo veiksmus;
 • vadovaujantis patvirtinta tvarka, vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
 • pavaduoja kitus Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio teismo posėdžių sekretorius jų atostogų, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėjo, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ar Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiektiTeismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias teismų darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teismo protokolo turinį ir tokio protokolo surašymo tvarką;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bei mokėti taikyti dokumentų rengimo beidokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti naudotis garso įrašymo aparatūra.
CVB client

Utenos apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: