Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Ukmergė - Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Darbo pobūdis

 • Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Valstybinio audito reikalavimus ir kitus teisės aktus, atlikti veiklos, finansinius ir teisėtumo auditus.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • 1 Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu savarankiškai arba grupėje atlieka audituojamų subjektų planinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus pagal Valstybinio audito reikalavimus, Finansinio ir teisėtumo bei veiklos audito metodikas, tarptautinius audito standartus ir kitus, su audito atlikimu susijusius teisės aktus, bei vykdo kitas kontrolės funkcijas ir užduotis;
 • 2 atlikdamas audito grupės vadovo funkcijas, nustato užduotis grupės nariams, koordinuoja ir kontroliuoja jų veiksmus;
 • 3 atlikęs auditą ar kitokį patikrinimą, apibendrina surinktą medžiagą, suderinęs su Savivaldybės kontrolieriumi parengia audito ataskaitą bei išvadą (ir/ar jų projektus) pagal valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinių audito standartų ir teisės aktų reikalavimus; atskleidžia audituojamų subjektų veiklos tobulinimo galimybes, teikia rekomendacijas;
 • 4 laiku parengia audito darbo dokumentus ir pateikia Savivaldybės kontrolieriui ar kitam asmeniui, vadovaujančiam auditui, dėl jų peržiūros;
 • tvarko atliekamo audito darbo dokumentus, audito bylas ir kitus dokumentus, kad jos atitiktų keliamus reikalavimus;
 • 6 finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių nedelsiant apie tai praneša Savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms;
 • 7 finansinio ar veiklos audito metu nustatęs valstybės ar savivaldybės lėšų ir turto apskaitos pažeidimą, turėjusį reikšmingos įtakos institucijos ar įstaigos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenų teisingumui, ar nustatęs reikšmingą valstybės ar savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pažeidimą, nedelsiant apie tai praneša Savivaldybės kontrolieriui;
 • 8 kontroliuoja, kaip įgyvendinamos finansinio ir veiklos audito metu subjektams pateiktos rekomendacijos, atlieka kontrolinius, poauditinius patikrinimus ir jų rezultatus sistemingai pateikia Savivaldybės kontrolieriui;
 • 9 atlieka Savivaldybės asignavimų valdytojų atrankinį tyrimą, atlieka atranką bei nustato reikšmingus dydžius, kurie reikalingi finansinio audito strategijai;
 • 10 Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
 • 11 atlieka Tarnybos viešuosius pirkimus;
 • 12 Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas savivaldybės kontrolieriui dėl tokio tyrimo rezultatų;
 • 13 tvarko Tarnybos buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus, rengia finansines ir kitas ataskaitas;
 • 14 vykdo kitus Savivaldybės kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti strateginiai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • 1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, ar vadybos krypties išsilavinimą;
 • 2 turėti ne mažesnį kaip 1 metų audito ar apskaitos srityse darbo patirtį;
 • 3 išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, Finansinio ir teisėtumo bei veiklos audito metodikas, INTOSAI ir tarptautinius audito standartus, audito teoriją, audito atlikimo tvarką, valstybės ir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • 4 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykius, strateginį planavimą;
 • 5 gebėti naudoti, kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti audito ar patikrinimų metu surinktą informaciją, rengti auditų ataskaitas, pateikti išvadas, pasiūlymus sprendimų projektus ir kt;
 • 6 sugebėti planuoti ir organizuoti savo ir audito grupės darbą, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • 7 gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • 8 būti reikliam, sąžiningam, nešališkam, laikytis valstybės tarnybos pagrindinių principų ir valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių;
 • 9 mokėti dirbti kompiuteriu - Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: