Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos bioetikos komitetas

Darbo pobūdis

 • Lietuvos bioetikos komiteto (toliau – komiteto) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11
 • Komiteto vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir vertinti su komiteto veiklai priskirtais klausimais susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, analizuoti esamą teisinę bazę ir teikti pasiūlymus dėl komiteto veiklos tobulinimo, užtikrinti rengiamų dokumentų ir derinamų teisės aktų, tvarkomųjų, norminių dokumentų ar jų projektų bei raštų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimams.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • analizuoja Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ir užsienių šalių teisės aktus ir kitus dokumentus bioetikos klausimais bei teikia siūlymus;
 • rengia ir dalyvauja rengiant bei vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų dokumentų bioetikos klausimais projektus, komiteto tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus;
 • rengia, vertina ir vizuoja sutarčių projektus tarp komiteto ir kitų institucijų;
 • rengia ir derina komiteto priimamų teisės aktų, įsakymų ir kitų dokumentų teisėtumą ir pagrįstumą;
 • konsultuoja komiteto darbuotojus, valstybės tarnautojus ir ekspertus teisiniais klausimais;
 • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, rengia atsakymų į gyventojų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
 • pagal kompetenciją užtikrina komiteto vykdomų viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis;
 • nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • sveikatos apsaugos ministro pavedimu pavaduoja komiteto direktorių, komiteto direktoriaus pavedimu - kitus komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, dalyvauja rengiant komiteto planus;
 • organizuoja ir vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja (prižiūri) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, kitų tarnybinę etiką (elgesį) reglamentuojančių teisės aktų, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų, rekomendacijų ir rezoliucijų įgyvendinimą Lietuvos bioetikos komitete. Konsultuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje klausimais;
 • (Neteko galios nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d.);
 • yra atsakingas už Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalies ir 10 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimą;
 • yra atsakingas už prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;
 • prižiūri, kaip sveikatos priežiūros specialistai ir įstaigos, teikiančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, laikosi bioetikos reikalavimų;
 • yra atsakingas už Lietuvos bioetikos komiteto asmens duomenų tvarkymo taisyklių įgyvendinimą ir naujų darbuotojų supažindinimą su jomis pasirašytinai;
 • 7 yra atsakingas už kreipimąsi į medicinos praktikos, akušerijos praktikos, bendrosios slaugos praktikos, odontologijos praktikos licencijas išduodančias institucijas dėl licencijų galiojimo sustabdymo arba panaikinimo;
 • laiku ir kokybiškai vykdo komiteto direktoriaus bei Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Dirba savarankiškai ir asmeniškai atsako už pavestų darbų kokybę bei pavedimų vykdymą;
 • savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, komiteto direktoriaus įsakymais, komiteto nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;
 • vykdo su komiteto funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant komiteto strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, administracinę ir civilinę teisę, kitus teisės aktus, susijusius su einamomis pareigomis, taip pat žmogaus teisių bei orumo apsaugą sveikatos priežiūroje reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius dokumentus;
 • būti susipažinusiam su bioetikos raida ir problemomis, jų teisiniais aspektais;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • (Neteko galios nuo 2016 m. spalio 10 d.);
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio B1 vartotojo lygiu);
 • mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės aktų projektus, vidaus tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus, atlikti teisės aktų ekspertizę;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • (Neteko galios nuo 2013 m. sausio 14 d.).
CVB client

Lietuvos bioetikos komitetas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: