Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-650

ŠIAULIŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.II. PASKIRTIS2. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimui Departamento aptarnaujamoje teritorijoje, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, siekiant užtikrinti nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.III. VEIKLOS SRITYS3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas – funkcijas.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;

4.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, nedarbo socialinį draudimą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

4.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. paramos darbo vietoms steigti priemonių (darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo) (toliau – Priemonės) įgyvendinimo stebėseną ir koordinavimą:

5.1.1. vertina Departamento skyrių pateiktus pasiūlymus dėl Priemonių įgyvendinimo poreikio Departamento aptarnaujamoje teritorijoje ir teikia siūlymus Departamento direktoriui;

5.1.2. dalyvauja vertinant asmenų paraiškas dėl Priemonių įgyvendinimo;

5.1.3. organizuoja ir dalyvauja įsteigtų darbo vietų priėmime;

5.1.4. koordinuoja Priemonių įgyvendinimo sutarčių sudarymą, administravimą, duomenų suvedimą į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) informacinę sistemą;

5.1.5. teikia poreikį Departamento direktoriui dėl planuojamų panaudoti lėšų Priemonėms įgyvendinti;

5.1.6. vykdo Priemonių įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo stebėseną, kontrolę ir efektyvumo vertinimą, ir teikia informaciją Departamento direktoriui bei viešam paskelbimui interneto svetainėje, stenduose, atviro informavimo zonose;

5.1.7. rengia dokumentus dėl lėšų grąžinimo iš asmenų, darbdavių, subsidijų gavėjų, pažeidusių sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų reikalavimus, stebi ir vertina lėšų susigrąžinimą, informuoja Departamento direktorių;

5.1.8. esant poreikiui, informaciją apie lėšų susigrąžinimą ir poreikį ginčą spręsti teismine tvarka teikia Užimtum tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui;

5.1.9. rengia ataskaitas, pristatymus, pranešimus ir kitus informacinius dokumentus, susijusius su Priemonių įgyvendinimu ir teikia Departamento direktoriui;

5.1.10. informuoja ir konsultuoja klientus dalyvavimo Priemonėse klausimais;

5.1.11. pagal kompetenciją organizuoja seminarus ir teikia metodinę pagalbą Departamento skyrių darbuotojams Priemonių įgyvendinimo klausimais;

5.1.12. nagrinėja asmenų pranešimus skundus ir prašymus, susijusius su pavestomis funkcijomis, ir savo kompetencijos ribose imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.2. koordinuoja vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;

5.3. koordinuoja valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms;

5.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo, darbo organizavimo tobulinimo;

5.5. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;

5.6. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

5.7. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;

5.8. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;

5.9. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
CVB client

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: