Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8.00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Muitinės informacinių sistemų centras

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. vasario 1d.
įsakymu Nr. 1B-96

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės informacinių sistemų centro vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Muitinės informacinių sistemų centro vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimui, koordinavimui ir kontrolei organizuoti bei užtikrinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių technologijų valdymo – ir specialiosios veiklos srities – kibernetinės saugos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais kibernetinį saugumą, valstybės informacinių išteklių valdymą ir elektroninės informacijos saugą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. turėti 1 metų darbo patirtį kibernetinio saugumo arba elektroninės informacijos saugos organizavimo ir užtikrinimo srityje;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.7. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. inicijuoja ir rengia su kibernetiniu saugumu susijusių teisės aktų kūrimą, pakeitimą arba papildymą, derina Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir muitinės įstaigų parengtų teisės aktų projektus, susijusius su kibernetiniu saugumu, juos vizuoja, teikia išvadas, pastabas ir siūlymus;
5.2. vykdo muitinės kibernetinio saugumo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą;
5.3. organizuoja kibernetinio saugumo subjektų ryšių, informacinių sistemų ir registrų rizikos vertinimą bei grėsmių ir pažeidžiamumų, galinčių turėti įtakos muitinės valdomiems ir tvarkomiems valstybės informaciniams ištekliams bei ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetiniam saugumui, vertinimą, prireikus rengia pažeidžiamumų šalinimo planus, koordinuoja pažeidžiamumo šalinimą;
5.4. organizuoja Lietuvos Respublikos muitinės kibernetinių incidentų plano bandymus/pratybas;
5.5. organizuoja muitinės informacinių sistemų, registrų ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros atitikties organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, taikomiems kibernetinio saugumo subjektams, vertinimą, prireikus rengia trūkumų šalinimo planus;
5.6. koordinuoja įvykusių kibernetinių incidentų valdymą;
5.7. atlieka kibernetinių incidentų analizę, rengia kibernetinio saugumo incidentų ataskaitas ir teikia siūlymus;
5.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Muitinės departamentu kitomis muitinės įstaigomis ir tarnybomis kibernetinio saugumo klausimais;
5.9. konsultuoja muitinės pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų, reglamentuojančių kibernetinį saugumą, taikymo klausimais;
5.10. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje kibernetinio saugumo klausimais, tikrinant muitinės įstaigų struktūrinių padalinių veiklą ir teikia išvadas bei siūlymus trūkumams pašalinti;
5.11. analizuoja muitinės kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką, jų efektyvumą įgyvendinant ir užtikrinant kibernetinę saugą, esant būtinumui teikia siūlymus dėl jų tobulinimo Muitinės departamento vadovybei;
5.12. dalyvauja Muitinės departamento organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose;
5.13. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio teisėtus Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus pavedimus ir užduotis, susijusias su Muitinės informacinių sistemų centro funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Muitinės informacinių sistemų centro direktoriui.

Other company job ads:

All ads of this company (141) »