Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Investicijų departamento (toliau – departamentas) Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką investicijų srityje, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, siekiant, kad investicijų valdymo ir kontrolės sistemų institucijos pasiektų joms keliamus tikslus, veikdamos sklandžiai ir optimaliai naudodamos išteklius.
:
 • atlikti šias 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – 2014–2020 m. atsakomybės taisyklės):
 • rengti ir padėti rengti kitiems departamento darbuotojams teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, projektus, kiek tai susiję su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, pagal poreikį rengti veiksmų programų administravimą ir finansavimą reglamentuojančių dokumentų ir metodinių nurodymų projektus, rengti paaiškinimus institucijoms dėl jų taikymo;
 • rengti ir teikti skyriaus atsakingam darbuotojui su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją, reikalingą parengti ir atnaujinti ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
 • vykdyti vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų funkcijų, vadovaujantis 2014–2020 m. atsakomybės taisyklėmis, pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę:
 • analizuoti, ar tarpinių institucijų vidaus sistemos atitinka teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES struktūrinių fondų lėšų administravimą, nustatytus funkcijų vykdymo reikalavimus, rengti pasiūlymus (rekomendacijas) dėl tarpinių institucijų vidaus sistemų tobulinimo ir organizuoti jų teikimą tarpinėms institucijoms;
 • vykdyti nuolatinę funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę pagal tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus;
 • atlikti veiksmus, susijusius su Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė), kitų audito institucijų ir (ar) įmonių (toliau kartu – audito institucijos) atliekamais valdymo ir kontrolės sistemos auditais:
 • organizuoti pasirengimą ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos auditams;
 • analizuoti ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitas, rengti pasiūlymus ir organizuoti jų teikimą atitinkamoms institucijoms dėl šiose ataskaitose pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų ir prižiūrėti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • 5 rengti atsiliepimus ir atstovauti ministerijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose nagrinėjant bylas, susijusias su paraiškų finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus vertinimu ir atmetimu, ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimu;
 • koordinuoti kovos su sukčiavimu priemonių diegimą ir taikymą, kiek tai susiję su ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos priežiūra ir tobulinimu;
 • tobulinti rizikos valdymo procesą, koordinuoti rizikos analizės atlikimą, rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planų sudarymą departamente ir rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą;
 • analizuoti informaciją SFMIS ir registruoti SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis;
 • organizuoti su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusios informacijos teikimą Europos Komisijai per Informacinę ES fondų valdymo sistemą;
 • rengti su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją, reikalingą 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiams užbaigti;
 • atlikti koordinuojančiosios institucijos funkcijas, rengiantis įgyvendinti naujų finansavimo laikotarpių Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programas (toliau – tarptautinės finansinės paramos programos):
 • rengti ir padėti rengti kitiems departamento darbuotojams teisės aktų, reglamentuojančių tarptautinės finansinės paramos administravimą, projektus, kiek tai susiję su tarptautinių finansinių paramos programų auditų atlikimu;
 • koordinuoti veiksmus, susijusius su atliekamais tarptautinių finansinių paramos programų auditais;
 • rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl ES struktūrinių fondų lėšų ir tarptautinės finansinės paramos programos valdymo ir kontrolės sistemų tobulinimo;
 • rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl departamento darbo procedūrų vadovo tobulinimo;
 • rengti išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
 • rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, valstybių donorių atsakingoms institucijoms, Europos Audito Rūmams, kitoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir galutiniams paramos gavėjams bei visuomenei;
 • bendradarbiauti su Europos Audito Rūmais, Europos Komisija, valstybių donorių atsakingomis institucijomis, kitomis institucijomis, Finansų ministerijos administracijos padaliniais ES struktūrinių fondų lėšų ir tarptautinės finansinės paramos programų valdymo ir kontrolės sistemų kūrimo, priežiūros ir tobulinimo klausimais;
 • vykdyti tiesioginio vadovo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • skelbti reikiamą informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų svetainėje (www.eeagrants.lt, www.norwaygrants.lt) Finansų ministerijos interneto svetainėje (www.finmin.lrv.lt) ir intranete;
 • užtikrinti audito seką, saugoti skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
 • vykdyti funkcijas, susijusias su valstybės kaip uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – bendrovė) savininkės teisių ir pareigų įgyvendinimu:
 • organizuoti sprendimų dėl bendrovės įstatų tvirtinimo, pakeitimo projektų rengimą;
 • organizuoti sprendimų dėl bendrovės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų tvirtinimo projektų rengimą;
 • organizuoti sprendimų dėl bendrovės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų tvirtinimo projektų rengimą;
 • organizuoti sprendimų dėl bendrovės veiklos strategijų tvirtinimo ir veiklos rodiklių nustatymo projektų rengimą;
 • organizuoti sprendimų dėl bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo projektų rengimą;
 • organizuoti bendrovės parengtų veiklos ataskaitų, strateginių veiklos planų, metinių veiklos planų analizės atlikimą ir išvadų (pastabų bei pasiūlymų) dėl jų tobulinimo rengimą;
 • užtikrinti bendrovės veiklos efektyvumo ir jų kuriamos vertės didinimo priežiūrą;
 • rengti ir/ar dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų Finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos tobulinimo klausimais projektus ir nustatyta tvarka juos derinti su ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis institucijomis;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų įstaigų ar institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla;
 • dalyvauti laikinai ar nuolat veikiančiose Finansų ministerijos ar kitose darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus Finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos klausimais;
 • atstovauti pagal skyriaus kompetenciją Finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų organuose;
 • atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendintos savininko teisės ir pareigos.
 • pavaduoti kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, išvykus į komandiruotę ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;
 • atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų administravimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų bei įmonių valdymo principais ir veiklos ypatumais;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: