Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14.
 • Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės jaunimo politiką. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –jaunimo politikos formavime ir įgyvendinimo organizavime ir koordinavime. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės politikos formavimo ir / ar įgyvendinimo srityje;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo teisių apsaugą bei regioninę jaunimo politiką, taip pat veikiančią savivaldybių valdymo ir planavimo sistemą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;
 • žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją;
 • žinoti regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo pricipus, regioninę jaunimo politiką įgyvendinančias institucijas ir šioje srityje dirbančias nevyriausybines organizacijas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, strateginio planavimo ir kitus dokumentus jaunimo politikos srityje;
 • teikia išvadas dėl kitų subjektų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politika;
 • savo veikloje bendradarbiauja su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis jaunimo politikos srityje;
 • ministerijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, strateginio planavimo ir kitus dokumentus jaunimo politikos srityje;
 • teikia išvadas dėl kitų subjektų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politika;
 • savo veikloje bendradarbiauja su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis jaunimo politikos srityje;
 • ministerijos veiklos srityse koordinuoja Erasmus + bei Europos solidarumo korpuso klausimus, teikia su šiais klausimais susijusius dokumentus Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai Erasmus + komitete bei kituose komitetuose ar / ir darbo grupėse, susijusiuose su Erasmus + programos ir Europos solidarumo korpuso koordinavimu;
 • rengia ir atsako už sutarčių su viešąja įstaiga „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ sudarymą, siekiant užtikrinti tinkamą Erasmus + ir Europos solidarumo korpuso veiklų įgyvendinimą Lietuvoje;
 • atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų atstovais ir darbuotojais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją jaunimo politikos srityje;
 • rengia informaciją jaunimo politikos planavimo ir įgyvendinimo klausimais, teikia ją skyriaus vedėjui;
 • rengia klausimynus ir organizuoja apklausas jaunimo politikos klausimais, sistemina gautą informaciją ir teikia išvadas dėl jaunimo politikos efektyvinimo skyriaus vedėjui;
 • rengia lėšų apskaičiavimo metodikos valstybinei (perduotai savivaldybėms) jaunimo teisių apsaugos funkcijai atlikti pakeitimus;
 • skaičiuoja ir pateikia atsakingam ministerijos administracijos padaliniui lėšų poreikį valstybinei (perduotai savivaldybėms) jaunimo teisių apsaugos funkcijai atlikti;
 • koordinuoja Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą, atlieka su šios įstaigos savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius veiksmus, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šios įstaigos veiklos;
 • teikia savivaldybėms informaciją ir metodinę pagalbą, susijusią su valstybinės (perduotos savivaldybėms) jaunimo teisių apsaugos funkcijos vykdymu;
 • siekiant įgyvendinti ir tobulinti valstybės jaunimo politiką, ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse, rengiančiose teisės aktus, susijusius su jaunimo politika, teikia siūlymus jaunimo politikos klausimais kitiems ministerijos administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai);
 • siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, susijusią su jaunimo politika;
 • pagal kompetenciją rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės politikos formavimo ir / ar įgyvendinimo srityje;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo teisių apsaugą bei regioninę jaunimo politiką, taip pat veikiančią savivaldybių valdymo ir planavimo sistemą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;
 • žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją;
 • žinoti regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo pricipus, regioninę jaunimo politiką įgyvendinančias institucijas ir šioje srityje dirbančias nevyriausybines organizacijas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: