Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ŽEMĖS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) politiką žemės administravimo, valstybinės žemės perleidimo, nuomos ir žemės reformos klausimais, kontroliuoti, kad šie darbai būtų atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir su jais susijusių teisės aktų nuostatas;
 • pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų bei kitų Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;
 • pagal kompetenciją apibendrina teisės aktų taikymo praktiką ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų tobulinimo vykdant žemės reformą kaimo teritorijoje;
 • metodiškai vadovauja ir pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant metodinius nurodymus ir kitus dokumentus žemės reformos, nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo, žemės reformos žemėtvarkos projektų ar jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo, valstybinės žemės pardavimo, nuomos darbams;
 • pagal kompetenciją nagrinėja piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymus į juos;
 • kontroliuoja, kad teritoriniai skyriai, taip pat žemės reformos žemėtvarkos projektus rengiantys juridiniai asmenys (įmonės) atliekantys žemės reformos darbus, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos patvirtintų dokumentų, metodikų, atkuriant nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius nuostatų;
 • pagal kompetenciją konsultuoja teritorinių skyrių bei savivaldos institucijų specialistus, o taip pat asmenis, rengiančius žemės reformos žemėtvarkos projektus, piliečius bei kitus asmenis žemės reformos ir nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo klausimais;
 • ruošia ataskaitas Skyriaus vedėjui ar Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui apie Skyriui nustatytų funkcijų vykdymą bei atliktą darbą;
 • rengia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje, rengia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, susitikimams, informaciniams leidiniams, Nacionalinės žemės tarnybos interneto puslapiui;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
 • pagal kompetenciją atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;
 • tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • pagal kompetenciją atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;
 • atsako už Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų laikymąsi ir už savo veiklą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslo studijų srities bendrosios inžinerijos arba statybų inžinerijos (geodezija, vandens inžinerija) arba inžinerijos krypties (žemėtvarka/kraštotvarka) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės tvarkymo ir administravimo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės tvarkymą ir administravimą, žemės reformą, žemėtvarkos planavimą, nekilnojamojo turto kadastrą, žemės apskaitą geodeziją ir kartografiją.
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti rengti teisės aktų projektus;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).
CVB client

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: