Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ŽEMĖS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Žemės administravimo departamento Žemės valdymo ir naudojimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) politiką žemės reformos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės klausimais, kontroliuoti, kad šie darbai būtų atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir su jais susijusių teisės aktų nuostatas;
 • pagal kompetenciją nagrinėja piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;
 • metodiškai vadovauja ir pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant metodinius nurodymus ir kitus dokumentus žemės reformos, nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo, žemės reformos žemėtvarkos projektų ar jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo, valstybinės žemės pardavimo, nuomos darbams;
 • kontroliuoja, kad teritoriniai skyriai, taip pat žemės reformos žemėtvarkos projektus rengiantys juridiniai asmenys (įmonės) atliekantys žemės reformos darbus, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos patvirtintų dokumentų, metodikų, atkuriant nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius nuostatų;
 • pagal kompetenciją konsultuoja teritorinių skyrių bei savivaldos institucijų specialistus, o taip pat asmenis, rengiančius žemės reformos žemėtvarkos projektus, piliečius bei kitus asmenis žemės reformos klausimais;
 • inicijuoja ir (ar atlieka) patikrinimus vietoje bei rengia atliktų patikrinimų vietoje ataskaitas.
 • ruošia ataskaitas Skyriaus vedėjui ar Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui apie Skyriui nustatytų funkcijų vykdymą bei atliktą darbą;
 • rengia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymų projektus, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymais tvirtinamų vidaus teisės aktų bei jų pakeitimų projektus, Skyriaus darbo procedūrų, tvarkų aprašus bei kitą metodinę medžiagą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijos veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, susitikimams, informaciniams leidiniams, Nacionalinės žemės tarnybos interneto puslapiui;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais ir teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
 • pagal kompetenciją atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;
 • tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • atsako už Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų laikymąsi ir už savo veiklą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslo studijų srities bendrosios inžinerijos arba statybų inžinerijos (geodezija, vandens inžinerija) arba inžinerijos krypties (žemėtvarka/kraštotvarka) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės tvarkymo ir administravimo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės politiką žemės reformos, žemės valdymo ir naudojimo srityje ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti valdyti informaciją: kaupti, sisteminti, apibendrinti, bei rengti išvadas;
 • sugebėti rengti teisės aktų projektus;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).
CVB client

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: