Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kupiškis - Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 10.
 • Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti melioracijos organizavimą, valdymą, projektavimą, ekspertizę, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei melioracijos finansavimo tvarką. Planuoti biudžeto lėšomis atliekamus melioracijos, melioracijos įrenginių eksploatacijos darbus, organizuoti jų vykdymą. Kontroliuoti įrenginių naudojimą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • registruoja gautus žemės ūkio subjektų prašymus dėl melioracijos remonto darbų atlikimo, juos analizuoja, teikia medžiagą komisijai spręsti dėl atliekamų darbų tikslingumo, derina surašytus aktus su Valstybės žemės fondu (VŽF), ruošia atsakymus žemės ūkio subjektams;
 • konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą žemės ūkio subjektams melioracijos klausimais;
 • vykdo arba organizuoja melioracijos statinių, remonto, priežiūros darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus priskirtuose objektuose, dalyvauja melioracijos statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą;
 • Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka kontroliuoja žemės savininkus ir valstybinės žemės nuomininkus laikantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų melioruotoje žemėje ar prižiūrint kitus melioracijos statinius;
 • vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės kasmetinę apžiūrą, apžiūrint ir įvertinant visus Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančius ir patikėjimo teise valdomus antžeminius melioracijos statinius, drenažo žiotis ir požeminių drenažo rinktuvų trasas, teikia pasiūlymus dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
 • dalyvauja komisijos darbe vykdant tvenkinių, hidrotechnikos statinių kasmetines apžiūras ir teikia išvadas apie šių statinių būklę, pagal parengtas tipines tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles atlieka hidrotechninių statinių priežiūrą;
 • tikslina neveikiančių sausinimo sistemų plotų ribas, blogos būklės melioracijos statinių koordinates naudojant GPS, bei skenuotos planinės medžiagos susiejimą su LKS 94 koordinačių sistema, tikrina atliktas paslaugas, naudojantis MelGIS būklės inventorizavimo duomenimis, lauko matavimų (iš GPS prietaiso nukrautais) duomenimis;
 • yra atsakingas už vykdomų ES struktūrinių fondų lėšomis projektų įgyvendinimo priežiūrą;
 • dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, bei kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas; išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti; nustatant žalą žemės ūkio naudmenų pasėliams dėl gamtinių reiškinių, fizinių ar juridinių asmenų veiklos ar melioracijos gedimų;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
 • rengia Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Kupiškio rajono savivaldybės mero potvarkių, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja rajono Kupiškio rajono savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • ruošia pagal savo kompetenciją tvarkomųjų organizacinių ir informacinių dokumentų projektus, kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose srityse, dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų priemonių įgyvendinimu;
 • atlieka kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais melioraciją;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
CVB client

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: