Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir kontroliuoti valstybės nuosavybėje esančių melioracijos statinių eksploatavimo darbų, numatytų melioracijos programoje, vykdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir kontroliuoja skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimą su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovių žemėlapius;
 • dalyvauja kasmetinėje melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės apžiūroje, nustato melioracijos pralaidų, vandens kėlimo siurblinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbų apimtį, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia ir išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams melioracijos statinių techninius dokumentus, žemėlapius bei eksploatacijos taisykles;
 • dalyvauja Prašymų dėl valstybės finansinės paramos, teikiamos melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams atlikti komisijos darbe;
 • nagrinėja prašymus melioracijos klausimais išvykstant į vietą, informuoja pareiškėjus apie priimtus sprendimus;
 • nagrinėja žemės savininkų prašymus dėl žemės ūkio paskirties žemių apsodinimo mišku ir nustatyta tvarka teikia siūlymus;
 • kontroliuoja kasinėjimo darbams išduotų techninių sąlygų laikymąsi, rengia pažymas;
 • vykdo melioracijos įrenginių būklės kontrolę;
 • tvarko melioruotų žemių, melioracijos įrenginių apskaitą ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, vykdo melioracijos statinių nurašymą;
 • rengia sutarčių su rangovinėmis organizacijomis projektus;
 • vykdo techninę priežiūrą melioracijos statinių remonto objektuose;
 • dalyvauja rangovų atliktų darbų priėmimo komisijos ir kitų komisijų, kurių narys yra, darbe;
 • organizuoja ir vykdo savivaldybės strateginiame plane numatytų priemonių pagal kuruojamą sritį įgyvendinimą;
 • elektroninės dokumentų valdymo sistemos registre registruoja prašymus melioracijos statinių techniniams dokumentams gauti;
 • tvarko ir saugo įvykdytų melioracijos objektų techninę dokumentaciją;
 • nesant darbe vyriausiajam specialistui, atsakingam už melioracijos darbų metinių bei ilgalaikių programų sudarymą, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus, nesant darbe vyriausiajam specialistui, atliekančiam šias funkcijas;
 • pildo melioracijos duomenų kompiuterinę bazę, taikant geografinę informacinę sistemą (MeLGIS);
 • konsultuoja melioruotos žemės savininkus ir kitus naudotojus melioracijos statinių priežiūros klausimais;
 • vykdo kitus teisėtus Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, melioracijos statinių eksploatavimo tvarką bei jų techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisykles;
 • turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ar aplinkos (hidrotechnikas) inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer.
CVB client

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: