Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Žemės ūkio skyrius vyriausiasis specialistas (melioracijai) (karjeros valstybės tarnautojas)

Rietavas - Rietavo savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Rietavo savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. AV-467

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (MELIORACIJAI) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rietavo savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (melioracijai) yra karjeros valstybės tarnautojas (pareiginės algos koeficientas – 6,4).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto (melioracijai) pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės politiką melioracijos srityje, užtikrinti tinkamą valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Savivaldybei patikėjimo teise perduotų valdyti ir naudoti melioracijos statinių naudojimą ir apsaugą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas melioracijos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos arba aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „ArcGIS“ kompiuterinėmis programomis, mokėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) teikiamomis galimybėmis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą ir valstybės paramą žemės ūkiui, melioraciją, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos struktūrinę paramą, išmanyti melioracijos techninius dokumentus ir mokėti taikyti juos tiesioginiame savo darbe;
4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
4.5. turėti vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. inicijuoja Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus priimamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą melioracijos srityje, rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius ir einamųjų metų planus, investicijų projektus;
5.2. pagal kompetenciją tvarko valstybinės finansinės paramos melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui, priežiūrai ir rūgščių dirvožemių kalkinimui teikimą, sudaro tikslinius melioracijos įrenginių renovacijos, remonto, priežiūros ir eksploatacijos darbų vykdymo sąrašus, organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektų techninės ir sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas priima atliktus projektavimo darbus ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
5.3. rengia medžiagą melioracijos įrenginių statybos, renovacijos, remonto, priežiūros, eksploatacijos ir projektavimo darbų ir techninių projektų ekspertizės vykdytojams atrinkti, rengia sutarčių su darbų vykdytojais projektus, investicinių ir techninių projektų rengimo užduotis, melioracijos statinių renovacijai ir statybai naudojant valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšas;
5.4. kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis ir kokybę, nustatytos formos aktais priima atliktus darbus, organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą, saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
5.5. nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius, o taip pat kitus statinius, dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo ir rekonstravimo, žemėtvarkos, kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas, derina projektinę dokumentaciją, detaliuosius planus, kontroliuoja vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje, renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais. Rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Sistemina informaciją apie statinių būklę Savivaldybės teritorijoje ir teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo, rengia ir teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai;
5.6. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas, konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų bendrijas statinių eksploatavimui, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka duoda privalomus nurodymus nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos melioruotos žemės ir statinių naudotojams melioracijos darbų, statinių priežiūros ir naudojimo klausimais, sustabdo melioracijos darbus ir statinių priežiūros vykdymą, jeigu tai daroma nesilaikant nustatytų reglamentų, normų ir projekto;
5.7. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti, pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti melioracijos statinius, tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas, atstovauja Savivaldybei išieškant padarytą žalą valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams;
5.8. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), pasiūlymus, susijusius su melioracijos sistemų funkcionavimu, darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu ir priežiūra;
5.9. vykdo darbų, paslaugų, prekių, medžiagų ir kitus Skyriui pavestus pirkimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, parengia ataskaitas Savivaldybės administracijai ir kitoms institucijoms apie viešųjų pirkimų vykdymą;
5.10. surašo administracinių nusižengimų protokolus;
5.11. teikia veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės merui ir valstybinėms institucijoms;
5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus ir įpareigojimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Rietavo savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: